Народното събрание прие изменения в ЗУТ, облекчаващи монтирането на инсталации за производство на ел. енергия

Народното събрание на Република България прие измененията на Закона за устройство на територията, предложени от ПП „ГЕРБ“ и СДС. С приетите промени се облекчава решима за изграждане, основен ремонт и подмяна на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници към съществуващите еднофамилни жилищни и вилни сгради и в прилежащите им поземлени имоти, енергията от които ще се използва само за собствено потребление, ако общата им инсталирана мощност не надхвърля 20 kW.

Въвежда се уведомителен режим, за изграждането на тези инсталации, който ще бъде в улеснение на всички граждани, които планират да се възползват от възможностите на Плана за възстановяване, както и тези които ще изграждат подобни инсталации със собствени средства.
Паралелно с облекчението сме предвидили и необходимите гаранции за безопасност и запазване живота и здравето, както и имуществото на гражданите.

Промените целят и удължаване на срока за приемането на Общите устройствени планове на общините с две години като мярката е насочена към всички собственици на имоти в общини без приети ОУП, които желаят да развиват стопанска дейност извън границите на населените места. „Ако не беше прието удължаването, инвестиционните намерения в тези общини, щяха да бъдат блокирани“, уточняват вносителите.

„Облекчихме режима за монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 МW, към съществуващи сгради и постройки. Към момента законът предвижда подобно облекчение, но то се отнася единствено за имоти разположени в границите на урбанизираните територии. С изменението се предлага, монтажа на инсталации до 1 MW да се изпълнява по облекчен режим и извън населените места.

Предвижда се също, когато монтажа е върху сградите и фасадите, да не се изисква изработване и одобряване на подробен устройствен план.

Мярката е насочена към всички собственици на сгради, ситуирани извън рамките на населените места, които ще могат по значително по-лека процедура да изграждат инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 МW“, коментира в социалните мрежи Десислава Атанасова от ПП „ГЕРБ“.