Над 192 хиляди лева за издръжка на златишкото звено „Гора“

Предстои приемането на Бюджет 2021 в Община Златица, в който са включени и приходите и разходите от общинското звено „Гора“. От предоставената справка (Приложение 9) е видно, че издръжката на това звено струва на гражданите на Златица 192 660,00 лв. годишно, т. е. от приходите, добити след изсичане на златишки горски масиви, заплащаме близо 200 хиляди лева на наетите в звеното.

План-сметката за 2021 г. на ОЗ „Гора“ Златица е най-малкото смущаваща. Предвиждат се приходи в размер на 400 хиляди лева, от които за залесяване и отглеждане на култури са предвидени 10 хиляди лева, а за външни услуги за звеното 16 хиляди лева (обучение, програмни продукти, услуги за поддръжка на автомобили и т.н.). Заплатите са на стойност 64 200,00 лв., други възнаграждения и плащания 2300,00 лв., работно облекло 2400,00 лв.

Данъци, мита и обезщетенията, които ще изплащаме през 2021 г., за да поддържаме ОЗ „Гора“ са в размер на над 50 хиляди лева!?

Оказва се, че Община Златица предвижда да изсича златишката гора през 2021 г., за да добие приходи в размер на 400 хиляди лева, от които почти половината ще бъдат за издръжката на наетите 7 души, от които 1 ръководител, 1 експерт и 5 специалиста?!

От предоставената справка не става ясно дали при съставянето на Бюджет 2021 г. главната счетоводителка Анна Ланкова се е съобразила с решението на ОбС-Златица да НЕ ОДОБРИ масовото изсичане на златишка гора, предложено от ръководителката на ОЗ „Гора“ Гергана Сарафова? И следва този въпрос детайлно да се разясни.

От заложените приходи и разходи в Приложение № 9 възниква още един въпрос – удачно и целесъобразно ли е гражданите на Община Златица да издържат ОЗ „Гора“, чиято дейност се изразява не в залесителни дейности, а в изплащане на заплати, осигуровки, командировки, дрехи и прочие на цели 7 души персонал? А каква ли е заплатата на ръководителката, която дори не си е подала в срок декларациите съобразно ЗПКОНПИ?

Според Закона за горите и цитираните членове, ОЗ „Гора“ Златица следва да извършва сечи в златишките гори, съобразно чл. 112 и чл. 115:

Чл. 112. (1) Ползването на дървесина от горските територии – държавна или общинска собственост, се осъществява по един от следните начини:
1. чрез продажба на стояща дървесина на корен;
2. чрез добив и продажба на добита дървесина.

(2) Начините на ползване на дървесина от горски територии – собственост на физически и юридически лица, се определят от собственика.

Чл. 115. (1) Държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, както и общините – собственици на гори, могат да предоставят до една трета от годишното си ползване на дървесина за добив или за преработване на търговци, които:
1. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) осъществяват дейността си и са със седалище и адрес на управление на територията на:а) община, в която попадат територии на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство, в което се извършва ползването на дървесина, илиб) съответната община, в случаите, когато ползването на дървесина се извършва в горски територии – общинска собственост, и
2. (в сила от 01.01.2018 г.) притежават документ за съответствие с международен стандарт, издаден от независим орган по сертификация, свързан с дейностите по добив и/или преработка на дървесина.
(2) Документът за съответствие по ал. 1, т. 2 следва да удостоверява, че търговецът прилага някоя от следните системи за:1. устойчиво управление на гори, или2. контрол върху произхода на дървесината и произвежданите продукти, или3. качество на производствения процес и предлаганите продукти и услуги.

На база на кои решения на ОбС-Златица е залегнало изготвянето на План-сметката за приходите и разходите на Общинско звено „Гора“ по бюджета на Община Златица за 2021-ва година? Не е ли редно същите да бъдат приложени, за да е ясно доколко законосъобразно е изготвена план-сметката? Предстои Гергана Сарафова и Анна Ланкова да внесат повече яснота…