МОСВ набира проектни предложения за повишаване способността на местните общности да намаляват вредните емисии в атмосферния въздух

На 21 Юли 2020 г., Министерството на околната среда и водите обяви покана за набиране на проектни предложения по Открита покана №3 Климат по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“. Програмата се финансира по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Целта  на поканата е да се  повиши капацитета на общините за оценка на стратегическите им планове и програми по отношение на планирани и изпълнени действия, водещи като резултат до намаляване на  емисиите на парникови газове и  адаптация към очакваните неблагоприятни последици от изменението на климата. В резултат ще се улесни планирането и изпълнението на нови стратегически стъпки за въвеждане на добрите практики  за предотвратяване или свеждане до минимум на щетите, които те могат да причинят.

Предвидените средства за финансиране по поканата са 3 000 000 EUR.. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 200 000 евро, максималният – 500 000 евро.

За да бъдат допустими, формулярите за кандидатстване трябва да бъдат подадени не по-късно от два месеца, считано от датата на публикуване на поканата, а именно 07.10.2020 г. до 17:00 ч. , чрез системата ИСУН 2020.

Очакваният резултат от изпълнението на процедурата BG16M1OP002 по ОПОС е посредством разработването/актуализацията да бъдат изготвени качествени програми, адресиращи основните източници на замърсяване на атмосферния въздух на територията на съответната община.

По настоящата покана ще бъдат поощрявани пилотни и иновативни проекти, които се изпълняват в консорциум от няколко общини – 1 община бенефициент с няколко общини партньори, с цел трансфер на резултатите в повече от една общини. Поощряват се проекти с партньори от страните донори и/или изпълнени двустранни
инициативи.