Мирковските съветници заседават днес

В 14.00 ч. ще стартира редовното заседание на ОбС-Мирково при следния Дневен ред:

1. Заявление от Иван Данкин с Вх. № ОбС-94И-19-1 от 24.02.2020 г. на Община Мирково. Относно: Проблем със захранването с изворна вода на стопански обект намиращ се в Стопански двор с. Мирково.

2. Докладна записка от Петър Грохчев – Председател на ОбС Мирково с Вх. № ОбС-090-10 от 18.03.2020 г. на Община Мирково.
Относно: Избор на член на комисия по помощите във връзка с чл. 7, ал. 2 на Наредбата за подпомагане за безвъзмездни финансови или материални помощи нуждаещите се граждани, жители на Община Мирково, както и на юридически лица с нестопанска цел от бюджета на общината.

3. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС-01-19 от 23.03.2020 г. на Община Мирково.
Относно: Транспортните разходи на пътуващите служители в община Мирково.

4. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС-01-18 от 19.03.2020 г. на Община Мирково. Относно: Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и биогорива на Община Мирково за периода 2020-2022 г.

5. Молба от Панчо Стоянов Раков с Вх. № ОбС-94П-155-3 от 19.03.2020 г. на Община Мирково. Относно: Извършване на подобрения на имоти с идентификатор 48324.125.2.1 и48324.125.3.1 от наемателя Панчо Стоянов Раков.

6. Молба от Борис Емилов Йотин с Вх. № ОбС-94Б-02-2 от 19.03.2020 г. на Община Мирково. Относно: Извършване на подобрения на имот с идентификатор №48324.125.3.2 от наемателя Борис Емилов Йотин.

7. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС-01-20 от 23.03.2020 г. на Община Мирково.
Относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващи земя – отстъпено право на строеж, без построените върху нея сгради.

8. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС-01-21 от 23.03.2020 г. на Община Мирково.
Относно: Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост,
представляващо помещение (магазин) на първи етаж в “Сграда на съобщенията” в с. Смолско с площ 90,00 кв.м. заедно с находящото се в него оборудване (АЧОС № 1298 от 09.08.2013 год.на Кмета на Община Мирково).

9. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС-01-22 от 23.03.2020 г. на Община Мирково.
Относно: Закупуване на пет броя фуниевидни феромонови уловки и консумативи.

10. Други

11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани по чл. 68, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет на Община Мирково, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация с. Мирково.

Източник: Община Мирково