Община Мирково сключи споразумения за изпълнение на значими инфраструктурни проекти

Днес (20.06.2024 г.) г-жа Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково и г-жа Ненка Кръстева – Директор на дирекция „ОА“, подписаха споразумения с Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ за финансиране изпълнението на инфруктурни обекти на територията на общината. Обектите са:

1. „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Буново, община Мирково“ – II етап

2. Основен ремонт на улици в село Мирково на два подобекта – ПОДОБЕКТ 1: Основен ремонт на ул. „Крайречна“ в участък от ул. „П.Мечкаров“ до ул. „Акация“; ул. „Петър Берон“ в участъка от ул. „Крайречна“ до ул. „Цвятко Караджов“; ул. „Тиха“ и ул. „Филип Тотьо“

3. Основен ремонт на улици в село Мирково на два подобекта – ПОДОБЕКТ 2: Основен ремонт на ул. „Зора“ в участък от ул. „Изток“ до ул. „Бузлуджа“; ул. „Емил Марков“ в участъка от ул. „Опълченска“ до ул. „Зора; ул. „П. Славейков“ и ул. „Бузлуджа“ в участъка от ул. „Зора“ до ул. „Опълченска“;

4. „Основен ремонт на улици в с. Буново, община Мирково“ ЕТАП 1 – улица от о.т. 97 до о.т. 100, от о.т.99 до о.т.132,от о.т. 101 до о.т. 130,от о.т102 до о.т127,от о.т. 114 до о.т. 126;5. „Основен ремонт на улици в с. Буново, община Мирково“ ЕТАП 2 – улица от о.т. 113 до о.т. 125, от о.т. 123 до о.т. 120, от о.т. 120 до о.т. 187.

Споразуменията са сключени по Инвестиционна програма за общински проекти, одобрена със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.