В Мирково обсъдиха плана за интегрирано развитие на общината

Днес, 18.03.2021 г., от 10:00 ч. в Конферентна зала №1, в сградата на Община Мирково при спазване на противоепидемичните мерки, се проведе публично обществено обсъждане на проект План за интегрирано развитие на община Мирково (ПИРО) за периода 2021-2027 г. Общественото обсъждане бе открито от г-н Велко Лисев заместник-кмет на Община Мирково и продължи с представяне на проекта под формата на кратка презентация от екипа за разработване на ПИРО. Планът за интегрирано развитие на общината, като част от системата на стратегическите документи, интегрира регионалното и пространствено развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нужди на потенциалните за развитие райони, общините и населените места.

Община Мирково през месец август публикува в официалната страница на Общината електронна анкетна карта, в която граждани и други заинтересовани лица дадоха своето мнение по въпроси от местно значение. Програмата за реализация на ПИРО има 7 годишен период на действие и е отворен документ, който може да бъде актуализиран, в зависимост от условията и прогнозите за реализация на плана с цел ефективно и ефикасно изпълнение. С неговата реализация ще се интегрират екологични принципи с цел насърчаване устойчивото развитие и пространственото планиране на селищната среда като ще се създаде и благоприятен микроклимат за инвестиции, бизнес, туризъм и модерна инфраструктура. Проект на ПИРО 2021-2027 г. и приложения : https://mirkovo.bg/images/2021/03/piro.rar