„МИГ – Чавдар, Златица, Мирково и Челопеч“ получи финансиране за разработване на Стратегия

На 04.05.2023 г. бе подписан Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор  на проекти за подготвителни дейности по подмярка19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 между Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЧАВДАР, ЗЛАТИЦА, МИРКОВО И ЧЕЛОПЕЧ“.

Основната цел на проекта е подготовка на СНЦ „Местна инициативна група – Чавдар, Златица, Мирково и Челопеч“ за програмен период 2023 – 2027 година и разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие.

Бенефициент по проекта е Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЧАВДАР, ЗЛАТИЦА, МИРКОВО И ЧЕЛОПЕЧ“.

Периодът на реализиране на договора е 04.05.2023 – 04.11.2023 г. В рамките са предвидени следните основни дейности:
– Популяризиране процеса на разработване на стратегия за ВОМР;
– Обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
– Проучвания и анализи на територията;
– Подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на СВОМР;
– Координация на изпълнението на подготвителните дейности
.

Специфичните цели, включени за постигане чрез изпълнение на проекта са:

1. Информиране на местното население относно възможностите за финансиране на СВОМР за периода 2023 – 2027 г.;

2. Активно насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на разработената стратегия за Водено от общностите местно развитие;

3. Подготовка на СВОМР, финансирана от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове, в съответствие с идентифицираните нужди на територията;

В резултат на изпълнението на проекта ще бъде разработена стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода 2023 – 2027 г.

Чрез реализирането на проекта ще се даде възможност за включване на партньорите на местно равнище, включително публичния сектор, гражданското общество и бизнеса в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които ще допринесат за бъдещото по-добро и устойчиво развитие на територията на четирите общини, включени в МИГ „Чавдар, Златица, Мирково и Челопеч”.

Разработването Стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода 2023 – 2027 г. ще допринесе за  подобряване качеството на живот и ускоряване развитието на местните общности на територията на общините в рамките на МИГ „Чавдар, Златица, Мирково и Челопеч”.

Източник: Община Златица