Магдалена Иванова атакува ОбС-Златица в съда

Кметицата на Златица Магдалена Иванова е предприела действия срещу взетите решения на ОбС-Златица от провелото се редовно заседание на 19.12.2017 г.

Решенията явно не са харесали на златишката кметица и тя е решила да похарчи общински средства като заведе дела срещу тях – за заплащане на съдебни разноски  от Община Златица и Общински съвет – Златица. Поради кметското нежелание за съобразяване с решенията на Общинския съвет, същият е получил 7 броя призовки за явяване в Административен съд – София област.

Магдалена Иванова атакува в съда следните решения:

Решение № 298 / 19.12.2017 г., с което ОбС-Златица не прие предложения от кметицата Годишен план за ползване на дървесина през 2018 г.  в горските територии – общинска собственост. Съветниците обосновано отхвърлиха това предложение, тъй като внесената докладна записка не бе детайлизирана и липсваше достатъчно информация защо, къде и какво налага да бъдат изсечени предложените подотдели. Иванова счита, че взетото решение е в „противоречие с материалния и процесуален закон“.

Решение № 302 _ 19.12.2017 г., с което ОбС-Златица НЕ ОДОБРИ план-сметката за приходите и разходите за дейностите, свързани с чистотата, сметосъбиране и сметоизвозване за 2018 г.“. Магдалена Иванова счита това решение за „взето при съществено противоречие на нормативните изисквания, тъй като също липсват мотиви, такива не са посочени в Протокол № 38 от 19.12.2017 г.“ Според Иванова липсата на мотиви при вземене на оспорения административен акт води до незаконосъобразност???

Иванова посочва също, че решението е взето при липса на изискуемото по закон мнозинство, като според нея това решение трябва „да се вземе с явно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, а на „оспореното решение присъстват 12 броя общински съветници, като „против“ предложението са гласували 6″. Изискуемото мнозинство за отхвърляне на така депозираното предложение според Магдалена Иванова е 7 броя общински съветници (повече от половината от общия брой съветници).

Екип на списанието присъства на това заседание. При гласуването на тази точка от Дневния ред на заседанието присъстваха 13 общински съветници. Видно от протокола решение № 302 е следното:

Общински съвет – Златица, на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 и чл.67, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.15, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на ,община Златица, след проведено поименно гласуване с 6 гласа „за” – Веселин Тинчев, Даниел Йорданов, Стефан Попов, Стоянка Балова, Тодор Чомпалов, Стоян Генов, 6 гласа „против“ Димитринка Савовска, Димитър Димитров, Десислава Айгърова, Елена Герасимова, Аделина Павлова, , Динчо Рашев, и 1 „въздържал се”Асен Плахов , прие:

Р Е Ш Е Н И Е  № 302

Общински съвет гр. Златица не одобрява план- сметка за приходите и разходите за дейностите, свързани с чистота, сметосъбиране, сметоизвозване за 2018г. съгласно Приложение, което е неразделна част от настоящето решение.

Явно Магдалена Иванова не зачита гласуването на председателя на ОбС-Златица Асен Плахов, който се въздържа. Както се вижда от Жалбата на кметицата, същата не е успяла да установи и колко общински съветника присъстват на заседанието при разглеждането на този точка, пропускайки най-вероятно общински съветник Стоян Генов, който по уважителни причини закъсня за него.

Магдалена Иванова е внесла в съда и решения № 294, 299, 301, 303, 300. Мотивите й се повтарят във всяка една жалба, като основното е, че са „незаконосъобразни и постановени в противоречие с материалния и процесуалния закон“, както и, че „липсват мотиви“ за тяхното взимане?!?

Решение 301 на ОбС-Златица отхвърля предложението на Иванова за над 350% увеличение такса смет, като гласувалите ПРОТИВ съветници се мотивираха ясно, че това са непосилни такси за жителите на общината.

Мотивите ЗАЩО не приемат направените предложения от кмета на община Златица общинските съветници, гласували ПРОТИВ дадоха и публично – чрез публикация в местна медия, но явно на Магдалена Иванова тези мотиви не се харесват и тя е решила да атакува ОбС-Златица, за да покаже на неподкрепящите я съветници своята компетентност и мощ?!?

Мотивите на Иванова срещу решение 303 са същите като мотивите срещу Решение 302, като отново същата не зачита гласуването на председателя на ОбС-Златица Асен Плахов, който се въздържа от приемане на решението. Простата математическа задача, която трябва да реши кметицата (по нейните обяснения във връзка с мнозинството) е, че подкрепящите предложението й са 6 души, а за да бъде то прието трябва да има 7 подкрепили го (мнозинство повече от половината от броя на ОбС). Против са гласували 6, 1 се е въздържал, при което то не може да бъде прието.

Интересно е, че всички предложения на кметицата са подкрепени от съветниците на БСП, като към тях се присъединява д-р Веселин Тинчев, който декларира през годините сини възгледи и инж. Тодор Чомпалов – бивш член на БСП, сега общински съветник от АБВ.

Дали в Златица не се връщаме към онова време на репресии, гонения, концлагери и насилствени процедури спрямо инакомислещите?

Дали в Златица не замириса на инквизиция? Да не настанаха времена за „лов на вещици“, на клади и овалване с катран на онези, дръзнали да се противопоставят на самозабравилата се общинска власт?

Да не забравяме, че „Специализирано звено „Антикорупция“ в Софийска градска прокуратура обвини кмета на община Златица Магдалена Иванова в престъпление, свързано с над 1 милион лева“… Това не е ли достатъчен мотив за всеки здравомислещ общински съветник да гласува против и въздържал се на нейни предложения, свързани с общински средства, за които е неясно къде ще бъдат похарчени. Може би голяма част от тях за адвокатски хонорари???