Конференция „Бъди модерен – Мисли в зелено“ се проведе в Чавдар

В качеството си на бенефециент по демонстрационен проект за управление на отпадъците, на 16.11.2021 г. Община Чавдар проведе конференция на тема „Бъди модерен – мисли в зелено“. Нейн домакин бе ч-ще „Надежда-1900“ – село Чавдар.

Присъстващите на зелената конференция бяха запознати с резултатите от изпълнения демонстрационен проект и последващите възможностите за неговото мултиплициране. По време на събитието бяха представени и направените от деца коледни украси, изработени от рециклирани отпадъчни материали. Коледните украси ще намерят своето място на общинската коледната елха, а децата получиха заслужени награди за своя труд и инициативност от Кмета на община Чавдар – Г-н Григор Даулов.

Проектът, който реализира Община Чавдар, е финансиран по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.009-0002-C01, процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управление на отпадъците“, Приоритетна Ос 2 „Отпадъци“ на ОП „Околна среда” 2014 – 2020 г.