Коалиция за устойчиво развитие с публичен доклад за дейността си

Докладът е изготвен на основание чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ и в него са описани дейностите на Сдружението, насочени към устойчивото развитие, опазване на околната среда, гражданско участие в процеса на вземане на решения, възможностите за финансиране на НПО в Р България и други.

Гражданското участие на експертите от КЗУР в заседания на държавни обществени съвети: Висш експертен екологичен съвет – МОСВ, Мониторингов комитет на ОП „Околна среда” – МОСВ, Комитет по наблюдение за Споразумение за партньорство с ЕС – МС, Мониторингови комитети на оперативните програми за България от европейските фондове 2014-2020 г. – Програма за развитие на селските райони – МЗХ, Иновации и предприемачество – МИ, Развитие на човешките ресурси – МТСП, Наука и образование за интелигентен растеж – МОН, Добро управление – МФ и МС, Транспорт и транспортна инфраструктура – МТТИС и други.

Извършване на граждански мониторинг върху вредни влияния от промишлено замърсяване, непредвидени явления и нарушена жизнена среда – Лом, Монтана, Поморие, Стрелча, Пазаржик, Козлодуй, Челопеч, Златица, Благоевград, Перник, Петрич, Бургас, Варна, Мизия, Копривщица, Душанци, Кресна, Благоевград, Пирдоп, река Тополница, Лесичево, Калугерово, гара Бов, Своге, Лъкатник, Трън, Брезник, Мирково, София, Раднево, Гълъбово, Стара Загора, Витоша и други.

Представен е и отчет за проведената Национална конференция „Светогледът за устойчиво развитие и проблемът за националната и глобална коалиция”, преведена в Дома на архитекта в София с участие на 57 делегати на организации-членове на Коалицията и 9 гости от общински и държавни институции, фирми и НПО.

През 2017 г. Сдружението не формира печалба от стопанска дейност, като отчита приходи в размер на 2250,00 лв.

Информация: КЗУР