Кметът на Антон Андрей Симов подписа договор за реконструкция на улици в селото

На 17.09.2020 г. в сградата на Държавен фонд „Земеделие“ кмета на Община Антон – Андрей Симов подписа административен договор на стойност 1 160 108,36 лв. с ДДС за „Реконструкция на улици “Топола”, “Бенковски”, “Шипка”, “Цар Симеон”, “Ал. Стамболийски”, “Джемина”, “В. Боримечков” и „Дружба“. Финансирането е по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества, с цел осигуряване на условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите, подобряване на транспортната свързаност с републиканската и общинската пътна мрежи и удължаване експлоатационния живот на уличната мрежа. При изпълнението му ще бъде изцяло положена нова асфалтова настилка, поставяне на бордюри и изграждане на тротоари по включените 8 улици.

Източник: Община Антон