Кметът Андрей Симов подписа договор за осигуряване на патронна грижа за възрастни хора, лица с увреждания и самотни родители в Община Антон

На 16.06.2020 г. Кметът на Община Антон подписа Административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. , приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по проект BG05M9OP001-2.101-0184 „Патронажна грижа за възрастни хора, лица с увреждания и самотни родители в Община Антон“.

Договорът е на стойност 14 715,00 лв. Потребителите на услугата са 9 лица. Назначени са две лица, които ще обслужват потребителите на услугата.

Соб. инф.