Как се определят заплатите на кмет и общински съветници и какви са те в Средногорието?

В началото на новият 4-годишен мандат общинските съветници по места следва да вземат решения, с които да определят както своите заплати, така и заплатите на кмет и председател на ОбС. Това става съобразно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и е във връзка с чл. 5, ал. 16 от Постановление на Министерски съвет (ПМС) № 4 от 10.01.2019 г., с което се изменя и допълва ПМС № 67 от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности.

В чл. 5, ал. 16 на измененото и допълнено ПМС № 67 / 2010 г. е записано:
чл. 5 ал. 16 (Нова – ДВ, бр. 5 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на общини, райони и кметства се определят от съответния общински съвет при условията на Закона за местното самоуправление и местната администрация, като размерът на определените заплати не може да надхвърля основната месечна заплата на министър. Индивидуалната основна месечна заплата на заместник-кметовете на общини/райони се определя в размер до 80 на сто от основната месечна заплата на кмета на общината/района, а на кметските наместници – в размер до 80 на сто от средната основна месечна заплата за кмет на кметство в общината.

През 2018 г. Правителството на Р България даде възможност на всички кметове, независимо какво са свършили или несвършили, да получават министерски заплати, като тяхното определяне изцяло зависи от общинските съветници на съответните общини. Определеният максимален размер е 4600,00 лв., независимо от финансовото състояние на съответната община и нейното окаяно или проспериращо положение. Редно е общинските съветници при определяне заплатите на кмета да се съобразят с възможностите на общинския бюджет, но те така или иначе не се съобразяват с това. Въпросът дали съответната община има финансова възможност да плаща на градоначалника си министерска заплата остава на заден план. Данни от НСОРБ показват, че дори кметовете на западнали общини взимат определения в наредбата таван, като най-вероятното обяснение е, че заплащането на съветниците е обвързано със заплащането, което получават кмета и председателя на ОбС.

В някои от средногорските общини вече взеха решение за определяне заплащането на кмет и общински съветници.

В Община Чавдар взетите решения са както следва:
– заплащането на кмета, считано от 01.11.2019 г. е в размер на 70% от максимално определения размер, съгласно чл.5, ал.16 от ПМС № 67 от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности от 2019 година. Към основното месечно възнаграждание, се начислява допълнително месечно възнаграждение за служебния стаж и предобития професионелен опит в община Чавдар – в размер на 1.5 на сто за всяка прослужена година, определен с Вътрешните правила за работната заплата в община Чавдар;
– Председателят на ОбС-Чавдар ще взема основно трудово възнаграждение в размер на 60% от възнаграждението на кмета на общината с продължителност осемчасов работен ден, считано от 01.11.2019 г.
– Чавдарските общински съветници ще получават възнаграждение в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата на ОбА за съответния месец, считано от 01.11.2019 г.

В Община Челопеч размерът на възнаграждението на кмет, председател ОбС и общински съветници е както следва:
– кмет – индивидуална основна месечна заплата – 95% от основната месечна заплата на министър, като се определят и конкретните параметри на основните права по трудово правоотношение, съответните допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит, и удръжки за осигурителни вноски;
– председател ОбС-Челопеч – 30% от индивидуалната основна месечна заплата на кмета на Община Челопеч;
– общински съветници – 60% от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец.

В Община Мирково възнагражденията на кмет, председател на ОбС и общински съветници са определени на:
– кмет на Община Мирково – 73% основно трудово възнаграждение;
– председател на ОбС – 60 на сто от възнаграждението на кмета, като продължителността на работното му време е 6 часа на ден;
– общински съветници – 70% от средната брутна работна заплата на ОбА-Мирково за съответния месец.

В Община Антон решения относно възнагражденията бяха взети на редовно заседание, състояло се на 22.11.2019 г. Възнагражденията бяха определени като следва:
– кмет на Община Антон – 2300,00 лв.
– председател ОбС – 800,00 лв. при пълно работно време, като продължителността на работното време е 4 часа на ден;
– общински съветник – поискана е допълнителна информация от главния счетоводител за следващо заседание, на което ще бъде определено и възнаграждението на общинските съветници.

ОбС-Златица, ОбС-Пирдоп и ОбС-Копривщица все още не са се произнесли относно заплащането, което следва да получават кмет, председател ОбС и общинските съветници за своята служба в полза на гражданите.