И ОбС-Мирково ще заседава на 29.08.2019 г.

От 14.30 ч. на 29.08.2019 г. (четвъртък) е насрочено 46-то редовно заседание на ОбС-Мирково. В дневният му ред са включени 12 точки, сред които:

– Актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Мирково зо 2019 г.
– Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост – павилион;
– Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост;
– Постъпили искания от Общинска служба по Земеделие гр. Пирдоп;

– Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели;
– Постъпило Заявление от „Елаците Мед“ АД за одобряване на техническо задание и изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Мирково;
– Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост;
– Други.

Докладните записки, включени в дневия ред на заседанието са изготвени от ВИД на община Мирково Велко Лисев.