ИНИЦИАТИВА ЗА АКТИВЕН ДИАЛОГ С ГРАЖДАНИТЕ В ПИРДОП

Община Пирдоп, съвместно с Областната администрация на Софийска област организира публичен дебат с цел провеждане на активен диалог с гражданите по европейските въпроси в отговор на техните очаквания за повече сигурност, заетост и устойчив растеж.

Инициативата е съвместна между общината и Областната администрация на Софийска област във връзка с Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз за 2017 г. – десетата годишнина от членството на България в ЕС и българското председателство на Съвета на Съюза.

Целта на дебата е да се търси баланс между специфичните приоритети на държавите членки и стратегическите приоритети на ЕС за постигане на реални, видими резултати по места, като очаквания резултат от публичния дебат е повишената информираност и осведоменост, обмен на практики за насърчаване на ефективното партньорство с бизнеса и местните общности.

Публичният дебат в Община Пирдоп ще се състои на 16.11.2017 г. от 17.00 ч. във Виртуален музей – Пирдоп.

Във връзка с целта на дебата да се търси преди всичко повишена информираност и осведоменост, предполагаме, че основна тема ще бъде екологичната сигурност на регион Средногорие, в частност на община Пирдоп и осигуряването на прозрачна, обективна и актуална информация относно състоянието на околната среда в общината, като се акцентира върху състоянието и качеството на въздуха. В тази връзка най-вероятно ще бъде обсъдена възможността да се предоставят данни в реално време за КАВ в община Пирдоп и се търсят начини и възможности за ефективно партньорство на общинските власти с местните общности касаещи здравеопазването и екологията като приоритетни области за региона като цяло.

Устойчивият растеж е сред стратегическите приоритети на ЕС. Той не би могъл да бъде достигнат ако не се създадат необходимите предпоставки по места.

Община Пирдоп е сред общините, в които замърсяването е основен проблем, чиито причини са по-скоро промишлени, отколкото битови.
От години местните общности сигнализират и търсят възможност за по-добра информираност и осведоменост относно замърсяванията, сигнализират и очакват от общинските и областни власти да разрешат този проблем.

„Европа 2020“ е десетгодишна стратегия на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. За да се достигне тази цел са определени пет амбициозни цели, които обхващат заетостта, научните изследвания и развитието, изменението на климата и енергийна устойчивост, образованието и борбата с бедността и социалното изключване.

За измерване на напредъка в постигането на целите на стратегията е важно да бъде постигната и основната цел 20/20/20 по отношение на климата / енергията, включително намаляване на вредните емисии с допълнителни 30%.

На малка част от територията на община Пирдоп (20% от производствените мощности) е разположено промишленото предприятие „Аурубис“, което изпуска вредни емиси в атмосферния въздух. На територията на общината е монтиран пункт от Националната мрежа за мониторинг, който отчита измерените стойности. Данните от този пункт се прожектират на телевизор, монтиран във фоайето на общинската сграда и през по-голямата част от денонощието не са достъпни за гражданите. Като резултат от бъдещия диалог и публичен дебат би следвало да се достигне до осигуряване на публичност, прозрачност и обективност при предоставянето на тези данни в реално време по подходящ начин, за да може тази така важна за гражданите информация да достига до тях. Именно това е една крачка в правилна посока за създаване на необходимите предпоставки на общинско ниво за повишена информираност и осведоменост и насърчаване на ефективно партньорство.