Инж. Драгомир Драганов: Благодарен съм на ръководствата на общините, в които работим, за конструктивното отношение към нашата дейност

Изпълнителният директор на „Елаците-Мед“ АД пред https://m.24chasa.bg споделя за развитието на предприятието след приватизацията му, за новите технологии и оптималното оползотворяване на изчерпаемият природен ресурс.

„В „Елаците-Мед“ дълготрайните инвестиции са над 1 млрд. лева, като оползотворяваме руди с 35% по-бедни на мед от тези в миналото. Направихме 3 пречиствателни станции, рекултивирахме стотици декари“, казва изпълнителният директор на минната компания, позиционирана в Мирково, Петрич и Етрополе.

Инж. Драгомир Драганов е магистър-инженер по геология и проучване на полезни изкопаеми от Минно-геоложкия университет. Професионалният му път в „Елаците-Мед“ АД, част от Група ГЕОТЕХМИН, включва различни позиции: геолог, началник производствено-технически отдел, заместник-директор по производството и директор на Рудодобивен комплекс „Елаците“ (1982-2008 г.). През 2009 г. става директор „Природни ресурси и концесии“ на „Геотехмин“ ООД. През 2009-2015 г. е генерален директор „Производство и околна среда“ на „Елаците-Мед“ АД.

Инж. Драганов работи в минната индустрия повече от 30 години. Има опит във всички аспекти на оценка на ресурсите и запасите от метални полезни изкопаеми, предпроектни проучвания, проектиране на минните работи в открити рудници и оценка на икономическия риск. Той е член на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и асоцииран член на Балканския минен конгрес. Има доказани управленски умения в дейности по проучване, разработване, добив и първична преработка на руди от открити рудници, както и в управлението на цялостния производствен процес на един минен комплекс.

ЦЯЛОТО ИНТЕРВЮ на инж. Драганов пред „24 часа“:

– Инж. Драганов, как компанията осигурява непрекъснатост на веригата на доставките, на бизнеса в условията на пандемия?
– Ситуацията след 13 март постави сериозни предизвикателства към нас в три основни направления: да предприемем своевременни и стриктни мерки за опазване на здравето на работещите в компанията; да осигурим непрекъсваемост на работния процес, без това да се отрази на количеството и качеството на продукцията; да осигурим достатъчен резерв от необходимите консумативи и материали и регулярната им доставка.

Резкият спад на цените на металите, които ние добиваме в произвеждания от нас концентрат, малко след въвеждането на извънредното положение в много държави по света, ни принуди да оптимизираме някои разходи и ограничим определени инвестиционни проекти. В нарушената транспортна среда гарантирахме непрекъсваемост на доставките на необходимите ни материали и консумативи.

Въпреки недостига на лични предпазни средства и дезинфектанти в първите дни от обявяването на извънредното положение успяхме да осигурим необходимите количества за нуждите на работещите в компанията. Предприехме засилени санитарни мерки на територията на дружеството, оптимално ограничихме броя на хората, намиращи се едновременно на една работна площадка.

Нашите усилия и тези на компаниите от Група ГЕОТЕХМИН са насочени към гарантирането на продължаването на работния процес и към непрекъсваемост на бизнеса в следващите години, когато се очаква икономическа криза.

– Тази година „Елаците-Мед“ отбелязва 45 години от създаването си и 21 години в Група ГЕОТЕХМИН. Как новите технологии влияят върху разумното използване на ресурсите и повишаването на възможностите за извличането от все по-бедните руди, каквито са тези в България?
– Дълготрайните инвестиции в различните направления след приватизацията надхвърлят 1 милиард лева. Специалистите от „Елаците-Мед“ следят тенденциите в развитието на минното оборудване и технологии в света и се стремят да прилагат най-съвременни решения, които допринасят за ефективността на производството, повишаване на здравословните и безопасни условия на работа, сигурността на минните и хидротехническите съоръжения. Примери са съвременната минна техника, модерните технологии за следене и управление на стабилитета на рудник „Елаците“ и хвостохранилище „Бенковски-2“, съвременната автоматизация на технологичните процеси, модерните софтуерни продукти за планиране и управление на минните процеси и т.н.

С внедрената нова техника и иновации се увеличи ефективността на производството и има възможност да се оползотворят руди с 35% по-ниски гранични съдържания на мед от тези в миналото. По този начин извънбалансови руди, които би трябвало да формират минен отпадък, отиват за преработка, което е в потвърждение на декларирания стремеж на ръководството на дружеството за оптимално оползотворяване на изчерпаемия природен ресурс.

„Елаците-Мед“ АД е първата в страната компания от минния бранш, сертифицирана по ISO 50001:2011 – Системи за управление на енергията. През 2019 г. сертификатът бе подновен за нов тригодишен период. Стандартът цели намаляване на въздействието върху околната среда и енергийните разходи чрез систематично управление на енергията. В системата за управление на енергията в предприятието са обхванати всички енергии, които се използват – електрическа енергия, горивата на машините в рудника, автотранспортът и горивата за отопление. За периода 2015-2019 г. енергийната ефективност в „Елаците-Мед“ АД е повишена с над 10% спрямо 2014 г.

– Минната индустрия и околната среда – как екологичните проекти, които реализирате, допринасят за по-добрата околна среда?
– Безспорно минната индустрия оказва влияние върху различните компоненти на околната среда и фактори, въздействащи върху тях. За да може всички последици от тази дейност да бъдат отстранени възможно най-ефективно, на всеки 5-годишен период от срока на договора за предоставяне на концесия се изпълняват съгласувани с компетентните органи програми за опазване и възстановяване на околната среда. Едно от съществените направления в тези програми е управлението на водите на територията на дружеството.

За обезпечаване на тази цел през годините след приватизацията на дружеството са изградени три пречиствателни съоръжения, система от хидротехнически съоръжения, предотвратяващи замърсяването на чистите води и извеждащи ги извън контура на съоръженията за съхранение на минни отпадъци. Какво е качеството на водите след пречиствателните станции, може да се види от мониторинга на Изпълнителната агенция по околна среда и води.

През януари 2012 г. беше приет последният обект по „Програмата за отстраняване на минали екологични щети“ на „Елаците-Мед“ АД – рекултивация на хвостохранилище „Бенковски-1“. С приключването на програмата напълно бе преустановен рискът за околната среда и човешкото здраве след прекратяване експлоатацията на хвостохранилището.

Натрупаният опит ни позволи при проектирането, изграждането и експлоатацията на хвостохранилище „Бенковски-2“ да се вземат предвид всички възможни към настоящия момент действия за ограничаване на неорганизираните прахови емисии и управление на дренажните води.

Друго приоритетно направление в програмите за опазване и възстановяване на околната среда е рекултивацията на съоръженията за съхранение на минни отпадъци. От 2010 г. до настоящия момент на площи от рудник „Елаците“ са технически и биологично рекултивирани приблизително 300 дка. От 2016 г. започна и рекултивацията на площи от хвостохранилище „Бенковски-2“, като до момента са рекултивирани приблизително 290 дка. Изпълнената рекултивация допринася значително за предотвратяване на евентуално разпространение на фини прахови частици и подобряване на качеството на атмосферния въздух.

– Как индустрията, в частност „Елаците-МЕД“ АД, помага за развитието на общините, на чиято територия развива дейност?
– Като една от отговорните компании в минния сектор в България ние следваме последователна политика на социална ангажираност. Инициативите на „Елаците-Мед“ за корпоративна социална отговорност са в различни области от живота и се основават на ценностите на Група ГЕОТЕХМИН за принос към обществото. Стремим се непрекъснато да увеличаваме приноса си към местните общности в регионите на нашата дейност. Помагали сме с наши средства за ремонт на пътища, строителство на нови църкви и ремонт на съществуващи храмове, детски градини, оказваме помощ на медицински и болнични заведения, уюзвими групи хора, развитие на таланти и други каузи.

Сред нашите приоритети е подпомагане на образованието и в тази област имаме дългосрочни програми. Например през 2019 г. за пета поредна година организирахме ученически конкурс за творби, като предизвикахме интереса на участниците от 5-ти до 12-ти клас в 12 училища – партньори с различна тема от досегашните, а именно рудодобивът, който е основната икономическа дейност в Средногорието и Етрополе. Учениците представиха невероятни рисунки, приложни и писмени творби за това как виждат рудник на бъдещето, „умна фабрика“ и как роботите ще работят заедно със специалистите в хармония с околната среда.

Друга наша дългосрочна програма е „Нашето зелено утре“ за залесяване и озеленяване в района на дейност на компанията. Помагали сме на редица общини с дарения на дървесни и растителни видове, с доброволен труд. Тази година ще продължим инициативата.

Здравеопазването е друг наш приоритет, „Елаците-Мед“ заедно с „Геотехмин“ подкрепиха институции и общини в борбата срещу новия коронавирус. В момент, когато имаше недостиг на дизенфектанти и маски, наши служители дизенфикцираха обществени места и стигнаха до домовете на пенсионери, за да им занесат предпазни средства. Направихме дарения на болници, БЧК и други организации. Това е нашето разбиране да се грижим за здравето си и за здравето на другите, да сме съпричастни.

– Как според Вас биха изглеждали общините от Вашия край без предприятията от промишлеността и в частност – без минния сектор?
– Не бих се наел да прогнозирам, защото смятам, че рудодобивната и рудопреработващата дейност е традиционна за територията на общините от Средногорието и Етрополе и тя трябва да бъде развивана. Тези общини са известни с това, че има доста ниски нива на безработица, като в сегашно време стандартът и качеството на живот се подобряват и това е благодарение на общите ни усилия с местните власти.

Благодарен съм на ръководствата на общините, в които работим, за конструктивното отношение към нашата дейност.

Въпреки дългия хоризонт, който има пред дейността на „Елаците-Мед“, трябва да се обсъждат и реализират съвместни проекти, които да гарантират заетост на хората, живеещи в тях, и след приключване на рудодобива.