Инж. Драгомир Драганов: „Елаците-Мед“ е успешно развиваща се компания със значими постижения във всички аспекти на управлението на минните процеси

В брой 8 на списание „Мениджър“ бе публикувано интервю с инж. Драгомир Драганов, което споделяме за читателите на сп. „Средногорски БАГРИ“:

Инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на „Елаците-Мед“ АД, част от Група ГЕОТЕХМИН, пред списание Мениджър:
„ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ ПОСТАВЯ НОВИ СТАНДАРТИ В ИНДУСТРИЯТА
Трансформираме всички свои дейности, като се стремим да постигаме ефективно оползотворяване на енергийните източници

Компанията е с 46-годишна история, от които 22 в Група ГЕОТЕХМИН. Кои са най-важните ѝ постижения през последните години?
„Елаците-Мед“, част от индустриална Група ГЕОТЕХМИН, е успешно развиваща се и ресурсно ефективна компания със значими постижения във всички аспекти на управлението на минните процеси. През последните години нашите усилия са насочени към максимално оползотворяване на изчерпаемите природни ресурси, както и към намаляване на количествата минен отпадък от добива. През периода 2020–2021 г. увеличихме капацитета в процеса на смилане в Обогатителния комплекс, което ни даде възможност за преработване на руди с ниско съдържание на мед. Проектът е от ключово значение за осигуряване на непрекъснатостта на производствения процес. Очакваният резултат от тази инвестиция е към 2031 г. да се намали количеството на минния отпадък, депониран в съоръжението, което е залегнало в плана за управление на тези отпадъци.

Друг значим за дейността ни проект бе въвеждането в експлоатация през 2019 г. на нов допълнителен флотационен ред в Мелнично-флотационния цех. Бих добавил и проекта, с който спечелихме награда от Българската минно-геоложка камара през 2019 г. Ние сме една от първите компании в Европа, приложили в хвостохранилище „Бенковски-2“ иновативна технология за обезводняване и уплътняване на депониран отпадък с помощта на специализираната машина MudMaster с цел повишаване стабилитета на съоръжението. Продължаваме да изпълняваме и програмите си за рекултивация на освободените от дейност терени на съоръженията за минни отпадъци в съответствие с най-добрите световни практики. Тази година предстои да рекултивираме само на хвостохранилище „Бенковски-2“ над 117 дка, като до момента сме осъществили техническа и биологична рекултивация на над 290 дка от въздушния откос на хвостохранилище „Бенковски-2“ и над 300 дка от източното съоръжение за минни отпадъци на рудник „Елаците“. Реализираме нови постижения и в областта на дигитализацията на минните процеси. Нашите специалисти разработиха иновативен продукт – приложение за смартфони, което предоставя богата производствена и оперативна информация директно на мобилните апарати на служителите в реално време.

В каква посока ще се трансформира бизнесът на минната индустрия, така че да отговори на изискванията за въглеродна неутралност? Какви инвестиции правите в тази посока?
Зелената сделка е тема, която вълнува всяко производство. Ние трансформираме всички свои дейности, като се стремим да постигаме ефективно оползотворяване на енергийните източници, които се използват в „Елаците-Мед“. До момента сме автоматизирали изцяло производствените системи, преминахме на отопление на газ, въведохме в експлоатация и нова минна механизация с двигатели „Евро 6“. В момента „Елаците-Mед“, на ниво корпоративна Група ГЕОТЕХМИН, участва в инвестиционна програма за възобновяеми енергийни източници с цел осигуряване на производството на голяма част от потребяваната от компанията електрическа енергия. С изпълнение на мерките, предвидени в инвестиционната ни програма, през последните години сме спестили над 4800 MWh/год., което се равнява на спестени над 6300 t/год. СО2 емисии.

Как се справихте с пандемията и какви мерки предприехте за превенция на служителите си?
От началото на пандемията от Covid-19 предприехме всички мерки за превенция, осигурихме и възможност за служителите да си правят тест за антитела, както и да се ваксинират на работното място. В „Елаците-Мед“ започна работа нов здравен център в Рудодобивния комплекс, осигуряващ 24-часова медицинска грижа за служителите. През настоящата година предстои изграждането на такъв здравен център и на територията на Обогатителния комплекс.

Какви са политиките на „Елаците-Мед“ за задържане на служителите на работа и за привличане на нови?
Осигуряваме работа на над 2 хил. служители от региона на Етрополе и Средногорието. Привличаме и задържаме нашите служители с възможностите за кариерно развитие – част от тях са започнали като специалисти и в момента са на различни ръководни позиции. Имат възможност за работа с най-съвременните технологии в света. Нашите специалисти участват в обмен на опит с колеги от други големи световни минни компании, участват в авторитетни научни конференции и форуми в областта на минното дело и работят с научни екипи по иновативни разработки. Смятам, че не по-малко важен е фактът, че компанията е отговорен, коректен и социално ангажиран работодател към своите служители.

С цел привличане на млади специалисти провеждаме лятната Стажантска програма за обучаващи се в инженерни специалности. Над 50 младежи вече започнаха работа в дружеството след проведен стаж при нас.

В Средногорския край са позиционирани едни от най-големите и успешни компании в България. Как вие помагате за развитието на местните бизнеси и общности?
Като голям работодател за нас е въпрос на отговорност да осигурим достоен живот и потенциал за развитие както на семействата на нашите служители, така и на жителите на общините, където те живеят. Затова ръководството на компанията работи в сътрудничество с местните власти, като подпомага значими за хората проекти.

През 2020 г. по инициатива на проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на „Геотехмин“ ООД, предложихме на петте общини – Етрополе, Мирково, Чавдар, Челопеч и Златица, да подпомогнем тяхното по-бързо възстановяване от последствията от пандемията. Бяха подписани рамкови споразумения по благотворителната програма „Българските добродетели“ и съвместно с нашите колеги от „Геотехмин“, „Геострой“ и „Геотрейдинг“ и с местните власти реализирахме редица проекти в областите образование, здравеопазване, рехабилитация на инфраструктурата и околната среда.

…………………………………………..

Инж. Драгомир Драганов работи в минерално-суровинната индустрия повече от 30 години. Той има доказани умения и опит в управлението на цялостния производствен процес на един минен комплекс.

………………………………………………..

Източник: сп. „Мениджър“, бр. 8 (август-септември 2021 г.)