Извънредна сесия в Пирдоп за собствеността на язовир „Душанци“

За днес от 17.30 ч. в ритуалната зала на град Пирдоп е насрочено извънредно заседание на ОбС-Пирдоп, в чиито дневен ред са включени три точки:

1. Отмяна на Решение № 40 от протокол № 3 от 25.03.2021г. на Общински съвет Пирдоп за одобряване на Задание, съставено по реда на чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и разрешение за изработване на  проект за подробен устройствен план в обхват план за застрояване по реда на чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, за поземлен имот с идентификатор 56407.138.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община Пирдоп, одобрени със Заповед № РД-18-52/21.06.2016г.

2. Отмяна на Решение № 43 от протокол № 3 от 25.03.2021г. на Общински съвет Пирдоп за одобряване на Задание, съставено по реда на чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и разрешение за изработване на  проект за подробен устройствен план в обхват план за застрояване по реда на чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, за поземлен имот с идентификатор 56407.140.379 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община Пирдоп, одобрени със Заповед № РД-18-52/21.06.2016 г.

3.Вземане  на Решение за бъдещи действия от ОбС-Пирдоп  във връзка с  гр.дело № 535/2020г., заведено от „Аурубис-България” АД относно собствеността върху поземлен имот с индификатор 24164.210-13, разположен под язовир „Душанци” в с.Душанци, общ.Пирдоп.
Докл: Васил Кафеджиев – Председател на ОбС-Пирдоп.

Припомняме, че по време на изборната кампания, представители от „Изправи се. Мутри вън“ се снимаха на живо от язовир Душанци, обещавайки, че ще работят усилено по темата в НС.

Другите две точки са за отмяна на решения на ОбС-Пирдоп, съобразно заповед на областния управител на Софийска област, определени като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ и взети в противоречие с материалния и процесуалния закон.