Извънредна сесия в Златица заради извънРедното положение относно собствеността на част от общинската сграда

На 8-ми декември (петък) от 17.00 ч. председателят на ОбС – Златица инж. Асен Плахов свиква извънредно заседание № 37 на ОбС-Златица, което ще се проведе в НЧ „Христо Смирненски – 1889“ – град Златица.

В Дневният ред на извънредното заседание е включена точка единствена:

1. Разглеждане на докл. записка относно: Вземане на решение/я, относно действия по повод възникнали правни и фактически въпроси, касаещи правото на собственост на ПК „Златица-91“ и община Златица, във връзка със сключени Договор за доброволна делба № 1000-30/31.10.2003 г. и Договор за наем № 1000-7/14.02.2008 г. Докладчик е инж. Магдалена Иванова – кмет на община Златица.

На пръв прочит проличава пропуск в насроченото разискване, тъй като в докладната записка на Иванова е пропуснат и един друг важен договор, а именно сключения договор между Община Златица и ПК „Златица – 91“ за замяна – Договор № 1000-28 / 02.10.2003 г., предшестващ Договора за доброволна делба.

Подробности – след извънредната сесия!