Златишките съветници ще заседават от разстояние утре

Редовно заседание № 20 на ОбС-Златица за месец февруари ще се проведе от разстояние на 25.02.2021 г. (четвъртък) от 17.00 ч. чрез използване на платформата „Zoom”. Проектът за Дневен ред е следния:

1. Постъпили питания на граждани в писмен вид, питания на общински съветници и становища на кмет.
2. Отчет за дейността на работата на Участък „Полиция“ – град Златица пред
комисията по обществен ред и сигурност към Община Златица за периода 01.10.2021 г. – 31.12.2021 г.
3. Отчет за работата на Участък „Полиция“ – град Златица за периода 01.01.2020 г. до 01.01.2021 г.
4. Удостояване с почетна „Грамота“ съгласно Наредбата за символиката на община Златица
5. Отчет за дейността и работата на Общински съвет – Златица и неговите комисии за периода от 01.08.2020 г. до 31.01.2021 г.
6. Разглеждане на постъпила в Общински съвет – Златица, Декларация от служители на „МБАЛ – Пирдоп“ АД, с вх. № 00-13270/19.02.2021 г.
7. Изменение и допълнение на Решение № 103 по протокол № 13 от 24.08.2020 г. на Общински съвет Златица, относно „Насочване на бюджетни кредити в капиталовия план за 2020 г. от обект „Ремонт и поддържане на улична пътна мрежа в община Златица“ в обект „Ремонт на водопровод и канализационна мрежа на улици в гр. Златица“
8. Откриване на социална услуга „Асистентска подкрепа“
9. Разглеждане на заявления за еднократна финансова помощ.