Златишките съветници ще гласуват заплатата на кмета на 29-ти януари

Редовно заседание № 4 на ОбС-Златица е свикано на 29.01.2020 г. от 17.00 ч. и ще се проведе отново в неудобната малка зала на НЧ „Христо Смирнески“ в Златица. В проекта за дневен ред са включени за дискутиране 16 точки, най-важни от които:
– Приемане Правилник за организацията и дейността на ОбС-Златица;
– Предварително съгласие за преминаване през имоти – общинска собственост за ПУП-ПП  за обект „Преносен газопровод до гр. Панагюрище и гр. Пирдоп“;– Отчет на МБАЛ-Пирдоп за 2019 г.;
– Определяне възнаграждението на председател, общински съветници и кмет;
– Разглеждане внесени подписки за провеждане на Местен референдум за отделяне на с. Църквище и с. Карлиево от Община Златица и присъединяването им към Община Челопеч;
– Актуализация на Бюджет 2019;
– Изменение на Наредби и определяне минимални цени за продажба на дървесина от горски територии, снабдяване дърва за огрев на възрастни хора;
– даване съгласи за кандидатстване по проекти и други.

Материалите по точките не са предоставени публично на гражданите и заинтересованите страни, за да могат да се запознаят с тях и да се информират какви решения следва да вземат съветниците по докладните записки, внесени от кмета на общината инж. Стоян Генов.

Видно е, че ще се разгледа публично и прозрачно Годишната програма на Дънди Прешъс Металс Челопеч за насърчаване развитието на Община Златица за 2020 г., но не и социалната програма от „Аурубис България“ АД – Пирдоп.

Не става ясно след като се даде предварително съгласие за преминаване през терени за изготвяне на ПУП за газопровод, не се обезсмисля предварително общественото обсъждане на същия този ПУП при възникнало несъгласие от страна на гражданите и заинтересованите страни заради нарушаване на техни терени, както и терени, общинска собственост, в които има археологически обекти или попадат защитени зони?

Няма предоставена публична информация каква заплата си е определил да получава инж. Стоян Генов, нито тази за съветници и председател. Очаква се желаещите да знаят граждани, да отделят от ценното си лично време, за да присъстват на сесията и се опитат по време на дебатите да разберат какво се предлага и какво се приема от страна на местните народни избранници.

Тревожен е и въпросът с определяне на секторите, в които ще се добива дървесина. Няма как хората да разберат къде е предвидено да се сече, в кое землище, местност и колко ще се добива. Особено важен въпрос за всички златишки жители, които са особено чувствителни на тема дърбодобив, особено когато се извършва в близост до вододайни зони.

Порочната практика да не се предоставят материалите за сесиите в Златица явно ще продължи.