Златишките общински съветници ще заседават от разстояние на 28-ми януари

Редовно заседание от разстояние № 19 на ОбС-Златица е насрочено за 28-ми януари 2021 г. от 17.00 ч. То ще се проведе чрез използване на платформата „Zoom“. В проекта за дневен ред са включени 7 точки, в които по непонятни за гражданите причини отново е включена изготвената от Гергана Сарафова докладна записка за безконтролно изсичане на гората:

1. Постъпили питания на граждани в писмен вид, питания на общински съветници и становища на кмет.
2. Проект на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД за създаване на сдружение „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица“
3. Удостояване със звание „Носител на почетния знак“ и с почетна „Грамота“ съгласно Наредбата за символиката на община Златица
4. Изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Златица
5. Предложение за актуализация на Външен авариен план на „Аурубис България“ АД, който е част от Общинския план за защита при бедствия по чл. 9, ал. 10 от Закона за защита при бедствия /ЗЗБ/
6. Приемане на частичен Годишен план за ползване на дървесина през 2021 г., в горските територии – общинска собственост и определяне начина на ползване на дървесина.
7. Разглеждане на заявления за еднократна финансова помощ.

За трети пореден път се внася една и съща докладна записка – за приемане на ЧАСТИЧЕН Годишен план за промишлена сеч в горските територии – общинска собственост, което буди основателни съмнения за задкулисни договорки, за да може тази докладна записка „да мине“ и да бъде отново безконтролно изсичана гората на Златица и Карлиево. Две гласувания проведе ОбС-Златица по това предложение, изготвено от Гергана Сарафова – ръководител ОЗ „Гора“, но то не събра необходимия брой „За“ и бе отхвърлено. Независимо от този факт неоспорим, явно целта на г-жа Сарафова е да продължава да настоява тази докладна записка да се внася в ОбС-Златица, докато съветниците не я приемат, което буди основателни съмнения за оказване на нерегламентиран натиск и обработка на някои общински съветници да променят позицията си и подкрепят изсичането на гората.

С какви мотиви се води води задкулисна обработка, всеки жител на Община Златица може да предположи. Като се тръгне от 250 хиляди лева и се стигне до назначения в ОбА-Златица???

Резултатите от двете гласувания на ОбС-Златица до момента по докладната записка за безконтролно изсичане на златишката гора: