Златица с одобрен проект за улично осветление

68 общини са с одобрени проекти и ще получават финансиране за улично осветление по ПВУ. Сред тях е и Община Златица, която ще получи над 1 милион лева финансиране за уличното осветление в Златица, Църквище, Петрич и Карлиево.

Резултатите от оценката на проектите по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление- покана 1“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ) са публикувани вече на сайта на Министерството на енергетиката. Съгласно данните, одобрените за финансиране проекти на 68 общини са на обща стойност на БФП от 55.9 млн. лв.

Процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление – покана 1“ бе на директно предоставяне на средства, насочена към 74 общини от резервния списък с проекти по аналогична процедура на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Общият й бюджет е 62.6 млн. лв., като същата бе обявена на 30-ти декември 2022 г., с едномесечен срок за кандидатстване, т.е. до 30-ти януари. Информационната система на Механизма за възстановяване и устойчивост показва, че по процедурата са депозирани 70 проекта на обща стойност 59 млн. лв., със заявен размер на БФП от 57.6 млн. лв.

Проектът на Община Златица със заглавие „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на обкината“ е внесен в началото на тази година – 26.01.2023 г. и е спечелил 8 точки, като получава финансиране в размер на 1 282 229,77 лв.