За днес е насрочена сесия на ОбС-Пирдоп

Редовното заседание на ОбС-Пирдоп ще се състои днес (25.07.2019 г.) на обичайното място при следния дневен ред:
1. Докладна записка относно: Предложение за утвърждаване на средищни училища на територията на община Пирдоп за учебната 2019/2020 г.
2. Докладна записка относно: За преобразуване на музейна сбирка „Луканова къща“ в музей „Луканова къща“.
3. Докладна записка относно: Отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд.

4. Докладна записка относно: Кандидатстване на община Пирдоп с проектно предложение по процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.
5. Докладна записка относно: Приемане и съгласуване на проектна документация за преместваемо съоръжение (по реда на чл.56 от ЗУТ) – обект: „Търговски павилион за продажба на безалкохолни напитки и пакетирани храни“, който да се постави в УПИ II (за парк), кв.80 по плана на гр. Пирдоп.

Гражданите могат да се запознаят с докладните записки от сайта на Община Пирдоп, секция: Общински съвет.