За втори път златишките съветници ще гласуват Частичен годишен план за добив на дървесина по чернова. Очаква ли се промяна в нечие гласуване???

Председателят на ОбС-Златица инж. Любомир Цветков е насрочил извънредно заседание, което ще се проведе от разстояние чрез платформата „Zoom“ на 15.01.2021 г. (петък) от 17.30 ч. Повод за извънредното заседание е Заповед №8/08.01.2021 г. на Кмета на община Златица с вх. №00-13225/08.01.2021 г. Дневният ред е с точка единствена:

Приемане на частичен Годишен план за ползване на дървесина през 2021 г., в горските територии – общинска собственост и определяне начина на ползване на дървесина.

Тази точка бе включена за разглеждане от общинските съветници и в предишното редовно заседание и бе взето решение, с което ОбС-Златица НЕ ПРИЕ частичен Годишен план за ползване на дървесина, който е подготвен на база „предоставения“ незнайно от кого на общината ГСП 2020-2029 година в чернови вид, т.е. чернова на план, който нито съветниците, нито гражданите са виждали. Докладната записка е изготвена от инж. Гергана Димитрова – Сарафова, ръководител ОЗ „Гора“.

Буди недоумение защо не се предлага за приемане Годишен план, а частичен такъв? И защо е изготвен не по официално приети документи, а по чернова, която може да претърпи съществени промени и да се стигне до увеличение на количеството дървета, които ще бъдат изсечени в и без това изсечената златишка гора. Да си спомним думите на жителите от село Църквище „Невижда вече се вижда“.

Поименното гласуване на общинските съветници при разглеждането на предложения от Сарафова частичен Годишен план, изготвен по чернова от 22.12.2020 г. – присъстващи 12 общински съветника, отсъства Младен Медаров:
– Динчо Рашев ГЕРБ – „За“;
– Цветана Радева ГЕРБ – „За“;
– Елена Герасимова „ГЛАС НАРОДЕН“ – „Против“;
– Димитър Димитров „ГЛАС НАРОДЕН“ – „Против“;
– Николай Лилов „ГЛАС НАРОДЕН“ – „Против“;
– Магдалена Иванова АБВ – „Против“;
– Стоян Зяпков АБВ – „За“;
– Мария Нейкова БСП – „Против“;
– Стоянка Петрова БСП – „За“;
– Емилия Самарджиева БСП – „Въздържал се“;
– Стоянка Балова БСП – „Въздържал се“;
– Любомир Цветков БСП – „Въздържал се“.
С 5 гласа „Против“, 3 гласа „Въздържал се“ и 4 гласа „За“, предложението за промишлен дърводобив бе отхвърлено. Внасянето отново на докладната записка в същия ѝ вид би следвало да породи същото гласуване, освен ако… Ако не се разчита, че по една или друга причина част от съветниците са променили своето становище и са мотивирани по един или друг начин да подкрепят масовото изсичане на гори в Златица и Карлиево. В Църквище не смеят даже и да си помислят да предложат подобно нещо, защото там хората няма как да не се вдигнат на бунт, за да защитят гората и водата.

Част от дискусията, проведена от съветниците преди да гласуват предложената им промишлена сеч в златишката гора на редовното заседание, проведено през месец декември 2020 г.:

Изказване Елена Герасимова: Няма да отнемам много време, но ще изразя своето мнение. Моите уважения към г-жа Сарафова като специалист, който си разбира от работата. Тук, ние от „Глас народен“, заемаме една морална позиция, която защитаваме от дълги години, а именно – промишленият дърводобив не е в нашите приоритети. Затова по тази докладна ще гласуваме „Против“.

Становището на комисия ТСУ бе представено от Стоян Зяпков: 3 гласа „Въздържал се“ и един глас „Против“, т. е. няма подкрепа за предложената сеч на златишката гора.

Стоянка Балова докладва гласуването на Бюджетната комисия – два гласа „Въздържал се“ и два гласа „Против“, т. е. и становището на тази комисия по тази докладна записка за почти поголовна сеч в златишката гора за промишлен дърводобив е отрицателно.

Изказване на Цветана Радева: Ако ние не приемем този частичен годишен план, какво следва? Откъде ще се снабдяват с дърва хората в Община Златица? Проблем няма ли да има, ако не се приеме? Аз съм съгласна с Елена Герасимова, че не е единствено звено гора така част от приходите на община Златица, но въпреки всичко гората е необходимо да се използва по някакъв начин и да се снабдяват хората от общината с дърва за огрев. След това, ако ние не приемем. Аз също се поинтересувах, разбира се, защото и за в бъдеще обещавам, когато съм в някоя комисия да ходя в общината и да се интересувам. Как ще се снабдят? От другите места ли ще си купуват дърва хората? Инвалидите… И хората, на които им трябват дърва за огрев?

Реплика на Елена Герасимова: Г-жо Радева, едно важно уточнение. Тук става въпрос за промишлен добив. Тук не са заложени кубиците, както г-жа Сарафова много подробно разясни вчера на комисиите. И изчакват просто още едно одобрение от горните инстанции. Пуснали са всички необходими документи. Имат едни 3 хиляди кубика, които предстои да започнат да добиват още през януари – под ръководството на г-жа Сарафова. Тези са за промишлен, т.е. не касаят снабдяването на населението.

Цветана Радева: Много добре разбрах, изобщо вчера това, което ми се каза, но всичко откъде ще идват приходи и за общината?

Кметът инж. Стоян Генов поясни, че в „тази посока вече са извършени дейности, платени са и пари, освен това самото звено е вложило усилия, труд и в крайна сметка стигаме до взимането на това решение“.

Гергана Сарафова: Искам да ви обясня, ако е удобно г-н Цветков. Значи науката лесовъдство съществува в България повече от 100 години. В цялата страна гората се стопанисва. Основният начин на стопанисване е чрез сечта. За целта има видове сечи, които съответно трябва да се спазват. Има изготвени лесоустройствени планове. Това е на територията на абсолютно цялата страна. Тези лесоустройствени планове са с описание за всяко едно насаждение. Вид сеч разработен, дървесни видове и т.н. Нашата гора като цяло, златишката, е престаряла. Имаме две хиляди кубика повече да сечем спрямо миналогодишния лесоустройствен проект. Точно поради тази причина, защото не се сече. Гората престарява, пада. Вместо да се вземат парите от гората, тия 250 хиляди, за които става въпрос в момента и да се използват, вие знаете защо – кмета и общинските съветници, да бъдат в полза, ния какво правим? Реално ние ги губим. Това са 250 хиляди лева. Които съответно трябва да бъдат заложени в бюджета, както казаха, и т.н.

Изказване на Стоян Зяпков: Аз искам да кажа, че хората ме познават мене като планинар, човек който е постоянно по горите. Аз наистина много подкрепям г-жа Герасимова с това, че не трябва да се изсича, но реално това нещо е неизбежно и съм съгласен и с г-жа Сарафова. Много мислих, и вчера на комисиите зададох въпроси. Така на някои беше отговорено, на някои не точно това, което очаквах. Поинтересувах се. Гледах стари решения на общинските съвети. И… Мойто мнение е, че трябва да се допусне това нещо, но трябва да има страшен контрол. Ако случайно се приеме тази докладна, искам да ви кажа, че аз лично ще поема отговорност, ако трябва ще ходя на място на сечищата, но да има контрол за това как се извършва сечта. Защото си направих труда да направя снимки, жалко, че не сме така лице в лице. Сателитни снимки преди повече от пет години. Може би от 8 до 10 години в местностите, където са сечищата при Карлиево специално, и сега. Мога да ви кажа, че положението не е много цветно. Имало е безхаберна сеч, за което ще си понесе последствия Карлиево. Ето, имаше проблеми с вода и разни други неща. Смятам, че трябва да се прави сеч, но трябва да бъде много стриктно спазвани условията, наредбите за това нещо. За момента аз бих подкрепил тази докладна. Това е, което исках да кажа.
………………………………………………………………………………………………..

За по-малко месец време се очаква мнението на съветниците и гласуването им да се е променило съществено, без обаче за това да има възникнали нови обстоятелства освен това, че от 250 хиляди лева са станали 240 хиляди. Изказването на Зяпков буди не само недоумение, но и определено навежда на основателни съмнения, че мисълта се раздвоява – хем има безконтролна сеч, допусната от общината, хем в Карлиево има проблеми с водата поради тази причина, хем е съгласен тази сеч да продължи в Карлиево и Златица???

Изказването на общински съветник Цветана Радева също е доста озадачаващо и показателно. Първо, има съмнения, че същата така и не бе схванала, че става дума не за сеч, която да осигури дърва на нуждаещите се инвалиди и социално слаби в общината, а за промишлена такава и то в големи количества на стойност 250 хиляди лева. В следващият момент тя обясни, че трябвало да има и за общината, от което може да възникне мнение, че се е загрижила за заплатите в ОЗ „Гора“, а това от своя страна води до Комисията за установяване конфликт на интереси, която следва вече да се е самосезирала.

Изказването на Гергана Сарафова е по-скоро подвеждащо, а може да се възприеме и като манипулативно. Явно същата или не е чувала за вековни (стари) гори и тяхното опазване, или нарочно премълчава факта, че на много места в България предприемат мерки и действия за опазването на старите гори, превръщайки ги в туристически атракции за природолюбителите. Г-жа Сарафова явно не е схванала и смисъла на „грижа за гората“, която е „белия дроб“ на жителите от Средногорието, подлагани ежедневно на промишлени замърсявания на въздуха, водите и почвите, а поголовното изсичане на дърветата в региона, се вижда вече и от сателитите, както поясни Стоян Зяпков и положението „не е цветно“. Което не му попречи да подкрепи това положение да става още по не цветно. Фактът с безконтролната сеч, обаче е не само тревожен, но и престъпен.

Колкото до контролът, който някой щял да извършва. Този „страшен контрол“ и до момента не е извършван при изсичането на горите, затова хората от село Църквище се вдигнаха на бунт да ги защитят от общинските посегателства, а хората от Карлиево непрестанно говорят, че в селото почти не е останала гора. А тази гора все пак е общинска – т. е. на жителите на населените места, в чиято територия се готви да нахлуе г-жа Сарафова, за да докара едни 250 хиляди лева за заплати и други разходи в общината. Които са намалели още от сега на 240 хиляди лева, но не са намалели планираните за изсичане кубици.

И в този ред на мисли – къде дърбодобив на стойност 250 хиляди, там и дърводобив на стойност 500 хиляди. Кой ще ги контролира? Който и досега – никой. Затова и един дърводобивач си позволява да заплашва, че който много проверява и снима, може и да не го намерят…

Предстои да проследим дискусиите на предложената за втори път от Сарафова сеч в златишката гора. И най-вече повторното гласуване на общинските съветници. И то ще даде отговор на множество въпроси, които гражданите си задават. А Динчо водеше четата срещу изсичането на гората в село Църквище преди време… А сега е „за“, забравяйки, че не е общински съветник в Община Църквище, а в Община Златица… На какво ли се дължи този катарзис???