Редовни заседания на ОбС – Челопеч, Мирково и Пирдоп

Предстоят заседания на общинските съвети на Челопеч, Мирково и Пирдоп.

Челопешките общински съветници ще заседават днес, 27.02.2019 г., от 17.30 ч. В дневния ред на сесията са включени 5 точки. ОбС-Челопеч ще определи маломерни имоти, които да се отдават под наем; отпускане на финансова помощ за оперативно лечение; отчета за 2018 г. на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; вътрешни правила за организация реда и проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в ОбС-Челопеч; други.

Общински съвет Мирково ще заседава на 28.02.2019 г. от 14.30 ч. Дневният ред включва 10 точки, като: продажба на недвижими имоти; отдаване под наем на имот; отпускане на финансово помощ поради пожар; основен ремонт на улици в село Смолско и други.

Общински съвет Пирдоп също ще заседава на 28.02.2019 г. – от 17.30 ч. На заседанието ще се разгледат 9 точки. Кметът Ангел Геров ще направи отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление в община Пирдоп за 2018 г. и отчет за изпълнение на програмата за управление на Община Пирдоп за мандат 2015-2019 г., за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. Общинските съветници ще разгледат правилата и реда за установяване конфликт на интереси, както и ще определят мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), за стопанската 2019/2020 година.

Кметът Геров е внесъл още докладни записки относно:
– Сключване на договор за безвъзмездно ползване за разполагане на физическа инфраструктура на електронни съобщителни мрежи на БТК ЕАД;
– Приемане на  решение за поставяне на преместваемо съоръжение/по реда на чл. 56 от ЗУТ/ в УПИ ІІ /За парк/, кв. 80 по плана на гр. Пирдоп за продажба на ограничен асортимент кухненска продукция, топли напитки, вода, готови алкохолни напитки и пиво, сервирани в еднократен амбалаж и приемане функционалните, обемните и пространствените му характеристики;
– Приемане на инвестиционно намерение на „ТОШОМЕКС“ ЕООД и „СИМОВ ОЙЛ“ ООД за изграждане за своя сметка на паркинг за публично ползване, който ще бъде разположен източно от сградата на пощата, върху зеления насип, разрешение за изработване на подробен устройствен план в обхват План за улична регулация и решение, с което разрешава на кмета на Община Пирдоп да приеме съответното дарение и да сключи договор.

Председателят на ОбС-Пирдоп Мария Шентова ще докладва внесеното предложение от Станислав Готев за промяна на собствеността на участък от републикански път I-6 от публична държавна собственост в публична общинска собственост в участъка, преминаващ пред територията на землището на Община Пирдоп. Ако то бъде подкрепено от ОбС-Пирдоп, така както направиха съветниците от Златица и Челопеч, има реални шансове средногорци да пътуват в Средногорието без да закупуват винетни стикери.