Заседанията на ОИК са открити за медии

На заседанията, които провеждат Общинските избирателни комисии по общини могат да присъстват представители на средствата за масово осведомяване. Това е е регламентирано в чл. 85, ал. 10 от Изборния кодекс, който гласи: Чл. 85, (10) (Предишна ал. 9 – ДВ, бр. 21 от 2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) На заседанията на комисията може да присъстват застъпници, представители на партии, коалиции или инициативни комитети, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните становища, мнения и възражения се записват в протокола.

Важно задължение на ОИК е да поддържат интернет страница, на която сда публикува НЕЗАБАВНО решенията си, пълните протоколи от заседанията си, предварителните и окончателните резултати от изборите в съответния изборен район, включително от машинното гласуване, сканираните протоколи на секционните избирателни комисии и други документи и данни. На интернет страницата си комисията публикува и всички публични регистри, водени от нея при спазване изискванията за защита на личните данни, съобразно разпоредбите на чл. 86 от ИК.

Интернет адресите на ОИК в Средногорието, на които можете да следите работата на ОИК, взетите решения и съставените от заседанията протоколи:
– Община Копривщица – https://oik2324.cik.bg/mi2019/home
– Община Антон – https://oik2354.cik.bg/mi2019/home
– Община Пирдоп – https://oik2355.cik.bg/mi2019/home
– Община Златица – https://oik2347.cik.bg/mi2019/home
– Община Челопеч – https://oik2358.cik.bg/mi2019/home
– Община Мирково – https://oik2356.cik.bg/mi2019/home
– Община Чавдар – https://oik2357.cik.bg/mi2019/home

Инфо: ЦИК