Задочно Ангел Геров направи отчет за периода 01.01.2017-31.12.2017 г.

На 22.02.2018 г. се състоя редовно заседание на ОбС-Пирдоп, като в Дневния ред бяха включени за разглеждане 15 точки, в последствие някои от тях отпаднаха. ОбС-Пирдоп прие актуализация на Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване и премахване на строежи, или части от тях на територията на Община Пирдоп, отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление, прие и Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни, птици и пчелни семейства на територията на общината.

Граждани и съветници зададоха различни въпроси на Вера Бойчева – заместник кмет на Община Пирдоп, която уведоми, че тя ще замества кмета Ангел Геров, тъй като той не може да дойде заради сериозни лични причини.

Вера Бойчева представи и отчета на Ангел Геров – кмет за община Пирдоп за изпълнение на програмата за управление на Община Пирдоп за периода 01.01.2017-31.12.2017 г., в чието начало изминалата 2017 г. бе определена като „Година на пряк диалог с граждание“ и е работено в съответствие с основните принципи на открито управление, стремеж към максимална информираност на гражданите, както и правото на всеки гражданин да се включва в местното самоуправление.

Видно от случващото се по време на сесиите в Община Пирдоп, изпълнени с множество въпроси на граждани, на които те още не са получили адекватни отговори, както и от сайта на Община Пирдоп, където се констатират сериозни пропуски, Ангел Геров в отчета си, прочетен вдъхновено от Вера Бойчева изразява своето мнение, че 2017 г. е „година на пряк диалог с гражданите“, което в конкретизация не изглежда да е вярно. Всъщност подобна оценка биха могли да дадат само и единствено жителите на Община Пирдоп

Становище на граждани е, че Община Пирдоп не само, че не работи в съответствие с основните принципи на открито управление, но и  демонстрира нарастващ стремеж към максимално затруднение на същите да получат достъп до информация и констатират, че се нарушават правата им да взимат активно участие в местното самоуправление.

Въпреки съществените разминавания между реалност и отчет, същия бе почти единодушно приет от общинските съветници, които преди да го гласуват, изразиха критичното си отношение към него и неговото съдържание.

ОбС-Пирдоп изслуша и направения от Вера Бойчева отчет за изпълнение на решенията на ОбС-Пирдоп за периода 25.05.-31.12.2017 г., в който отново бяха открити редица пропуски. Въпреки това, обаче, ОбС-Пирдоп с 6 гласа „за“ и 5 гласа „въздържали се“ прие така направения неточен отчет, който граждани определиха като документ с невярно съдържание.

Общинските съветници от МК „Пирдоп заслужава повече“ Райна Алдева, Райна Михова, Милена Мачканова, Емил Николов, подкрепени от реформаторите Евгени Додов и Димитър Гочев гласуваха „за“ направения отчет за изпълнение на решенията на ОбС-Пирдоп, докато общинските съветници от ПП „ГЕРБ“ Мария Шентова, Донка Бикова, Георги Чобанов, Цвятко Николов и общински съветник Васил Кафеджиев от МК „Екобъдеще“ се въздържаха да подкрепят документ, в който са констатирани от тях и от гражданите редица пропуски.

Община Пирдоп твърди, че „информира“ гражданите си открито и прозрачно, но въпреки това чрез редица хватки и похвати отказва да предостави достъп до информация и то елементарни документи, които би следвало да са качени в сайта на общината, който от своя страна също съдържа невярна информация.

В секция „Достъп до информация“ липсват дори годишните отчети за постъпилите заявления за достъп до обществена информация от 2015 г. досега, а в секция „Екология“ единствените данни за мониторинг са за 2009 г.

http://pirdop.bg/?option=ecology&eco_id=48

В същото време като общински съветник е представен Лало Кирилов от МК „Пирдоп заслужава повече“. Най-вероятно в град Пирдоп живеят двама души с това име – единия от тях е общински съветник в ОбС-Пирдоп, а другия е народен представител от 26-ти МИР Софийска област. На сесията, обаче общински съветник Лало Кирилов не присъства, а в гласуването взе участие Емил Николов.

http://pirdop.bg/?option=content&content_id=39

Сайт на Община Пирдоп

Липсата на актуална информация на сайта на Община Пирдоп е в разрез с твърденията, че същата работи съобразно принципите на открито управление в интерес на гражданите.

Липсата на актуални данни за качеството на атмосферния въздух пък говорят за липсата на ангажираност от страна на кмет, съветници и общинска администрация за здравето на гражданите и за изпълняване на редица европейски регламенти и директиви.