Елаците-Мед с предложение за изграждане на фотоволтаици в Златица

„Елаците-Мед“ АД – Мирково е внесло в Община Златица Инвестиционно намерение за построяване на ФЕЦ с индикативна инсталирана мощност над 300 МВт за производство на енергия на територията на общината. Дружеството е струкуроопределящо предприятие в икономиката на страната и един от големите български данъкоплатци.

През 2022 г. „Елаците-Мед“ изгради Фотоволтаична електроцентрала за производството на електрическа енергия за собствено потребление с инсталирана мощност 993,84 kWр в село Мирково. За реализиране на своето инвестиционно намерение за изграждането на нови ФЕЦ дружеството се нуждае от съдействието на Община Златица – във връзка с осигуряване на терените за централите.

Към Инвестиционното намерение има Приложении № 1, изготвено след обстоен преглед на кадастралната карта, съдържащо информация за имотите, към които „Елаците-Мед“ АД проявява интерес. Те са както в землището на гр. Златица, така и в землището на село Карлиево:
– поземлени имоти в района на Ракиджийника в град Златица;
– поземлени имоти, територия земеделска, пасища на Бакаджик в град Златица;
– поземлени имоти на Корията, Шафер дере, Бейгус, Беш тепе, вид територия земеделска, пасища, ниви;
– поземлени имоти м. Реката, с. Карлиево, територия земеделска, пасище и други.

Инвестиционното намерение на „Елаците-Мед“ АД предстои да бъде разгледано на заседание на ОбС-Златица.