„Елаците Мед“ АД ще изграждат фотоволтаична електроцентрала в мирковската местност „Гредата“

През април т. г. „Елаците Мед“ АД са внесли в Община Мирково инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия за собствена консумация в поземлен имот (ПИ) 48324.22Л8, област София, община Мирково, с. Мирково, м. Гредата, с инсталирана мощност 997.92 kWp.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична
електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия за собствена консумация в ПИ 48324.22.18, област София, община Мирково, с. Мирково, м. Гредата, с инсталирана мощност 998,97 kWp.

Фотоволтаичната електроцентрала ще преобразува слънчевата радиация в
електрическа енергия чрез поликристални фотоволтаични модули.
Фотоволтаичната електроцентрала в общия си вид ще се състои от фотоволтаични модули, електрически групирани в петнадесет единици – инвертори от 60 kW. За постигане на инсталирана мощност 997.92 kWp, ще бъдат монтирани 2 772 броя фотоволтаични модули, генериращи ток с постоянно напрежение. Всеки от модулите ще бъде с мощност 360 Wp. За повишаване на общата ефективност на електроцентралата, фотоволтаичните модули ще са свързани последователно в стрингове.

Предвижда се произведената електроенергия да бъде предоставена за собствена консумация на „Елаците-Мед“ АД чрез кабелна линия средно напрежение (Ср.Н) – 20 kV, която ще бъде присъединена към съществуваща линия Ср.Н – 20 kV. За присъединяването на централата към електроразпределителната мрежа на „Елаците-Мед“ АД, в имота ще бъде изградена комплектна трансформаторна подстанция (КТП).

Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на Обогатителен комплекс на „Елаците-Мед“ АД, с. Мирково, община Мирково, област Софийска, м. Гредата, в границите на ПИ с идентификатор 48324.22.18.

В района на инвестиционното предложение, най-близко разположените защитени зони по Натура 2000 са:
■ Защитена зона BG0001493 „Централен Балкан – буфер” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие, приета от Министерски съвет с Решение № 802/04.12.2007 г.;
■ Защитена зона BG0002054 „Средна гора” за опазване на дивите птици, определена по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие, приета от Министерски съвет с Решение № 802/04.12.2007 г.;
■ Защитена зона BG0001389 „Средна гора” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие, приета от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.07 г.

Горепосочените няма да бъдат засегнати от инвестиционното предложение, като инвестиционното предложение не засяга територии за опазване обектите на културното наследство. Няма исторически, археологически и архитектурни паметници.

С писмо на РИОСВ – София изх. № 2359/16.04.2018 г. е потвърдена пълнотата и съответствието на актуализирания ДППГА съгласно чл. 106, ал. 2 от ЗООС на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал.

Соб. инф.