„Елаците-Мед“ АД търси да назначи машинен оператор / роторна трошачка