„Елаците Мед“ АД ще разширява склада за съхранение и товарене на меден концентрат

Фирма „Елаците Мед“ АД е внесла в Община Мирково уведомление за свое инвестиционно предложение: „Изграждане на склад за съхранение и товарене на меден концентрат в Обогатителен комплекс на „Елаците Мед“ АД“. Целта на предложението е да се разшири съществуващият склад на меден концентрат в северна посока и да се увеличи работният му обем с 10 000 тона. За целта ще бъде разрушен съществуващият трафопост, разположен в северната част на настоящия склад, като се изгради нов бетонов комплектен трансформаторен пост. Застроената площ на сградата се предвижда да е 551,96 кв.м.

Предвижда се изграждането на закрито складово помещение, непосредствено долепено до северната страна на съществуващия вече склад, като се уточнява, че няма да се засегнат територии за опазване на обекти на културното наследство и няма да засегне защитени зони. Подобно твърдение, че няма да се засягат територии за опазване на обекти на културно наследство бе включено и при друго инвестиционно предложение на фирмата, касаещо разширение на хвостохранилище „Бенковски 2“, в местността „Могилките“. В последствие се установи, че там са били извършвани спасителни археологически разкопки…

Намерението за увеличаване складовите площи на „Елаците Мед“ АД следва да се разгледа от ОбС-Мирково и от компетентните институции, насочени към опазване на околната среда, за да се установи ще има ли увеличение на запрашеността и замърсеността на атмосферния въздух в региона на община Мирково и Средногорието.

Източник: Община Мирково