До 17-ти март 2023 г. се подават предложенията за саниране от Сдруженията на собствениците в Златица

С нарочна заповед на кмета на Община Златица инж. Стоян Генов е определен срокът за подаване на проектни предложения от Сдруженията на собствениците на територията на общината като водещ партньор по отворената процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – не по-късно от 17.00 ч. на 17-ти март 2023 г.

Насоките за кандидатстване, както и необходимите за това документи са публикувани на страницата на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020.

Повече информация може да получите от отдел „Програми и проекти”, в Община Златица, e-mail: kao@zlatitsa.bg,тел.0728/60201, както и в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Жилищна политика”, електронен адрес: emrrb@mrrb.government.bg.