Днес ще се проведе заседание на ОбС-Челопеч

За днес, 26.04.2023 г., е насрочено редовно заседание на ОбС-Челопеч с предложение за Дневен ред, включващо седем точки. Началото му е 17.30 ч. в общинската заседателна зала.

Челопешките общински съветници ще обсъждат:

– Кандидатстване пред Национален Доверителен Екофонд с проектно предложение „Доставка на електромобил за нуждите на Община Челопеч“ по схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства в рамките на Инвестиционна програма за климата;

– Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост на община Челопеч за 2023г.

– Издаване на Акт за възлагане на обществена услуга от общ икономически интерес по административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0214-C01 „Грижа в дома“- община Челопеч, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г.“;

– Изменение и допълнение на Наредба за отпускане на финансова помощ на граждани на Община Челопеч от бюджета на Общината, приета с Решение №65 от Протокол №9/28.04.2016г. на Общински съвет Челопеч, 2 от 3 изменена и допълнена с Решение №166 по Протокол №20/14.01.2021г. влязло в сила от 06,02.2021 г.

– Откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост за поставяне на преместваем обект за търговска дейност – млекомат и други.

Акцент на сесията е Отчет за дейността на „Общинско дружество Челопеч“ ЕООД, който ще бъде представен от инж. Константин Медаров – управител на „Общинско дружество
Челопеч“ ЕООД.