Днес ОбС-Челопеч ще дискутира Бюджет 2019

За днес – 30.01.2019 г., е насрочено редовно заседание на ОбС-Челопеч, в чиито дневен ред е вкючен за разглеждане проекта за Бюджет на общината за 2019 г. Дневният ред на заседанието е от 18 точки, сред които:
– приемане програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост;
– определяне възнаграждение на кмета на общината;
– придобиване на недвижими имоти и земи;
– промяна собствеността на участък от републикански път I-6 от публична държавна собственост в публична общинска;
– разрешаване изработване на ПУП – ПЗ и одобряване на задание за изграждане на сондажни площадки в концесионна площ „Челопеч“;
– сключване на договор за отдаване под наем на помещения в сграда за поликлиника с. Челопеч;
– отчет за дейността на ОбА;
– други.

Информация: ОбС-Челопеч