ДГС-Пирдоп обявява търгове за сеч без да е приет горскостопански план 2020 и въпреки нуждата от разкриване на нови водоизточници

СЕКАТ СЕ ОСНОВНО 100-ГОДИШНИ БУКОВИ ГОРИ, ПОПАДАЩИ В ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ПО НАТУРА 2000.

На фона на наблюдаващото се от години обезлесяване и недостига на питейна вода, от ДСГ-Пирдоп още в началото на 2020 г. са обявили търгове за обекти, от които да се добива дървесина – без дори да е приет новият горскостопански план и да са проведени обществените обсъждания, задължителни за този род дейност.

Единствената към момента реагирала на закононарушенията, извършвани от ДСГ-Пирдоп, е Община Челопеч. С внесена докладна записка от кмета инж. Алекси Кесяков, ОбС-Челопеч взе решение да спре добива на дървесина в държавните горски територии, находящи се в землището на село Челопеч до провеждане на обществените обсъждания и одобряване на инвентаризацията и Горскостопанския план за 2020 г.

„Видно от публичните данни на Изпълнителна агенция по горите, още на 06.01.2020 г. от ДГС-Пирдоп са обявили търгове за сеч, в които са включени насаждения на територията на община Челопеч по данни от новата, неприета още инвентаризация и възложения, но неприет нов горскостопански план“, коментира Татяна Цонкова – мл. експерт „Екология, селско и горско стопанство“ към ОбА-Челопеч.

Г-жа Цонкова пояснява още: „През последните години площта на горските територии непрекъснато намалява, поради тази причина нашата община е включена в списъка на населените места под воден стрес. Една от причините е увеличаване площта на хвостохранилище „Тракан“ , южно от селото, увеличаване площта на рудник „Елаците“, северно от селото, както и все още непреодолените последствия от пожара в горския фонд през 2000 г. Този процес е съпроводен с прекомерен добив в държавните гори в землището на общината, които са 95% от наличните горски територии. При това този добив се реализира основно в 100-годишни букови гори, попадащи в защитени зони по Натура 2000″.

Проведени са редица разговори с представители на ТП ДГС-Пирдоп и ЮЗДП-Благоевград, от които става ясно, че трябва да се изчака да изтече действащият лесо-устройствен план от 2010 г., а интересите на жителите от Челопеч следва да бъдат представени на общественото обсъждане за приемане на новата инвентаризация и новия горскостопански план за 2020 г., както и 10-годишен такъв. Въпреки това от ДГС-Пирдоп не желаят да се съобразят с тази процедура и изцяло я нарушават, обявявайки търгове за добив на дървесина в сектори, които дори не се знае дали ще попаднат в списъка за разрешена сеч. Прескачайки нормативните разпоредби, изпреварвайки ги с проведени вече търгове, горските „стопани“ обезсмислят цялата процедура, която следва да се проведе прозрачно и открито.

„След като са орязали гората, как ще върнат дърветата по местата им, ако в тези сектори, в които е обявена сеч, няма разрешена такава“, питат гражданите на Челопеч и се готвят да противодействат на закононарушенията, които се извършват пред очите им от ДГС-Пирдоп. Неформални групи от жители на общината са подготвили подписки за промяна статута на част от горските територии и чакат търпеливо да ги представят на обществените обсъждания, които обаче, безпардонно се пренебрегват от пирдопските горски служители.

На свое заседание ОбС-Челопеч с мнозинство от 10 гласа „за“ от 10 присъстващи на заседанието общински съветници взе решение № 35, с което упълномощи кмета на Община Челопеч да представлява интересите на жителите на Челопеч на общественото обсъждане, касаещо разглеждане на данните от дейностите по инвентаризацията на горските територии в землището на Община Челопеч и да изпрати протестно писмо до ресорните министерства, както и да предприеме всички законови действия, съгласно нормативната уредба и да не допуска сеч в държавните горски територии, в землището на община Челопеч, до одобряването на горскостопанския план на общината.

Съгласно Наредба № 18 от 17.10.2015 г. преди първото заседание на назначената от изпълнителния директор на ИАГ комисия, се провежда обществено обсъждане на направената инвентаризация. Заповедта и поканата за общественото обсъждане се публикуват на интернет-страницата на ИАГ и на съответната регионална дирекция по горите, и се поставя на видно място в сградите на общинските администрации не по-късно от 10 дни преди датата за общественото обсъждане. Както уточнява Татяна Цонкова, разпоредбите на Наредба №18 изцяло са пренебрегнати от страна на ДГС-Пирдоп, като данните от направената инвентаризация така и не са предоставени на общините и заинтересованите страни да се запознаят с тях и да направят своите забележки, констатации и предложения за отстраняване на допуснати грешки. На община Челопеч не са предоставени никакви данни от извършената теренна работа, с което е осуетена възможността да се направи насрещна проверка и контрол на дейностите по инвентаризацията, съгласно т. I и т. II от заповед на директора на РДГ-София.

Нарушени са и основните принципи за горско планиране, заложени в чл. 8, точки 1, 5 и 6 от Закона за горите. На база възникналият проблем на 06.11.2019 г. представител на Община Челопеч се явява в сградата на ТП ДГС-Пирдоп за подписване на протокол и запознаване с документацията, както и за разговор с представител на РДГ-София. Такъв от страна на РДГ-София – няма.

„Горските стопани“ не са се съобразили и с тревожната тенденция за пресъхване на водоизточници на територията на Софийска област и критичното състояние на водоснабдяването на населените места. Въпреки тези тревожни данни, „горските стопани“ планират да извършват сеч именно в горски територии, в които и около които има водни източници, които задоволяват или биха задоволявали в бъдеще нуждите на населението от питейна вода и вода за битови нужди.

В писмо до Николай Нанков – зам.-министър на РРБ, управителят на „ВиК“ ЕООД – София от 23.08.2019 г. посочва, че във връзка с настъпилото засушаване и липсата на обилни валежи, голяма част от водоизточвниците на територията на Софийска област значително са намалили своя дебит, а някои от тях са на експлоатационен минимум.

„Считаме, че ако засушаването продължи и през есента и зимата на 2019 г., голяма част от големите населени места на територията на Софийска ще трябва да преминат на режимно водоподаване. От изключителна важност за нормалното водоснабдяване на населението на територията, експлоатирана от дружеството е МРРБ да предвиди целеви средства за разработване на нови водоизточници за населените места с най-критично водоподаване, както и за подмяна на вътрешните водопроводни мрежи, където физическите загуби са над 80%“, се казва в писмото на Нитов до зам.министър Ненков.

На фона на задълбочаващата се водна криза в България, поголовните сечи, които се извършват в регион Средногорие не се предвижда нито да спрат, нито да се контролират. От горското стопанство не хаят и не желаят да се съобразяват с нуждите на населението от питейна вода, от чист въздух и от гори, а бързат да изсекат каквото могат, преди още да са одобрени плановете и секторите, предназначени за дърводобив. Тяхната дейност е обект на гражданско недоволство от години. Жителите на Църквище яростно протестираха срещу изсичането на местността „Невижда“, която граничи с челопешкото землище. Предстоят ли отново граждански протести в Средногорието заради безпардонните сечи в защитените вододайни зони на Стара планина? Въпросът е отворен.

А прокуратурата кога ще се заеме? По сигнал на дежурният местен сигналоподател, прокуратурата се задейства, въпреки, че сигналът касае действие, което не вреди на никой, камо ли на голяма част от местните жители. А по тези сериозни нарушения, които създават реална заплаха хората да останат без вода и да настане поредната водна криза в страната, прокуратурата не е особено активна и не проявява заинтересованост да разследва. Как може да се тълкува това?

Интересно е да се провери кога бе задействан местния сигналоподател – преди или след като от Община Челопеч разкриха закононарушенията в ДГС-Пирдоп? И кой активира и насъска уж „бореца за гражданите“ срещу онези, които в действията си се ръководят именно от техните интереси? Въпроси с не много повишена трудност!