Граждани на Пирдоп сигнализират за поредното незаконно сметище

Възмутени граждани от Община Пирдоп сигнализират в социалните мрежи за поредното замърсяване в общината и нерегламентираните сметища, за които кмет, зам.-кметица и секретарката на Община Пирдоп видимо нехаят.

Иванка Иванова пише: „Така се почиства в Пирдоп. Сметище в близост до къщите, къщи, за които плащаме данъци“, като нагледно илюстрира със снимки от района.

Безхаберието в Община Пирдоп, демонстрирано от ръководството на общината, става пословично и служи за пример. За много лош пример.

Припомняме, че съгласно разпоредбите на ЗООС (Закона за опазване на околната среда) кметовете на общини организират управлението на отпадъците на територията на общината, а също и организират и контролират чистотата, поддържането, опазването и разширяването на селищните зелени системи, биологичното разнообразие, ландшафта, природното и културното наследство в тях. Също така кметът на общината отговаря и за събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им; за почистването на уличните платна, алеите, площадите, парковети и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Видимо е как социалистът Ангел Геров изпълнява задълженията и отговорностите си в качеството си на заемащ длъжността кмет на Община Пирдоп. Градът затъва в мърсотия и боклуци.

Съгласно ЗУО (Закона за управление на отпадъците) отново кметът на общината има задължения и отговорности за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъците, която се разработва и изпълнява отново от кмета на общината.

Къде ли са компетентните органи в случая и няма ли да се самозира РИОСВ?