ГОРЕЩА НОВИНА: АНГЕЛ ГЕРОВ ПРЕДЛАГА ОТМЯНА НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

За днес (07.11.2018 г.) е насрочено извънредно заседание на ОбС-Пирдоп с точка единствена – Докладна записка от Ангел Пенчов Геров, в която той е описал своето предложение за отмяна на Решение № 12 по Протокол №3 от 28.02.2013 г. Предложението на кмета Геров е ОТМЯНА на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Към Докладната записка, обаче, няма внесен Проект за нова Наредба. В дневния ред за заседанието няма включена точка, с която да се приема актуализирана наредба.

Ако ОбС-Пирдоп подкрепи предложението на кмета Ангел Пенчов Геров, то Община Пирдоп има вероятност да изпадне в „поза партер“ и да не може да се разпорежда с общинското имущество да приемане на нова наредба. В противен случай ще бъдат нарушени редица законови изисквания.

Граждани изказват мнение, че бързането да се разглежда предложението на кмета Пенчов Геров на извънредна сесия, може би, е заради предишно решение на ОбС-Пирдоп, с което той взе решение да се проведе търг за продажбата (присъединяване) на апетитен общински имот в центъра на Пирдоп. Търг още не се е състоял, но пък на сесии на ОбС-Пирдоп към общинските съветници и кмета бяха отправени въпроси, касаещи този имот, който най-вероятно ще бъде предоставен на неслучаен инвеститор, който да го получи, както се казва „за жълти стотинки“(има няма 5-6 хиляди лева).

„Неслучайният инвеститор, който трябва да получи имота, е близък до местната власт“, споделят запознати граждани, като предполагат той да е поставено лице и общинския имот, находящ се в центъра на града, да бъде придобит от човек на високо общинско равнище.

Предстои да се разбере как ще гласуват съветниците и ще приемат ли набързо предложението на Ангел Пенчов Геров да отменят Наредбата, без да са подготвили да приемат нова такава.

В същото време председателят на ОбС-Пирдоп Мария Шентова е допуснала сериозна грешка при обявяването на Дневния ред за днешното бързо (извънредно) заседание, като не е упоменала в секцията на ОбС-Пирдоп часа, в който то ще започне. Случайно или не съвсем!?!

Докладна Геров Наредба