В Челопеч се състоя откриваща пресконференция по еко-проект

Днес, 17.02.2023 г., в 11.00 ч. в Челопеч бе даден старт на Откриваща пресконференция по изпълнението на проект „Устойчиви решения за смекчаване и адаптация към изменението на климата в малките общини“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ на Финансофия механизъм на ЕИП 2014-2021 и Норвежкия Финансом механизъм.

Екологичният проект се изпълнява съвместно между общините Челопеч, Мирково, Копривщица и Златица, като водеща е Община Челопеч. Ръководител на проекта е Нина Калоянова – секретар на община Челопеч. Партньор е и фирма „Екотех Консулт“ ООД, притежаваща експертиза в областта на опазване на околната среда и климатичните промени. Чуждестранен партньор по проекта от страна на страната донор Норвегия, е International Development Norway Research.

Норвежкият Финансов механизъм и ФМ на ЕИП допринасят за намаляване на социалните и икономически неравенства, и укрепване на двустранните отношения с държавите бенефициенти в Централна и Източна Европа и Балтийския регион. Норвегия работи в тясно сътрудничество с ЕС по линия на Споразумението за Европейското икономическо пространство. Заедно с останалите донори, в рамките на грантовите схеми за периода 1994 г. и 2014 г. страната е предоставила 3,3 милиарда евро. Норвежкият Финансов механизъм се финансира от Норвегия, а средствата се разходват в страните, които се присъединиха към ЕС след 2003 г.

Бюджетът на проекта, изпълняван от Община Челопеч и нейните партньори е в размер на 884 883,70 лева с ДДС, в това число размер на безвъзмездната финансова помощ – 867 712, 14 лева с ДДС.

Партньорите съвместно ще реализират логически свързани дейности, водещи до повишаване на капацитета на общините да провеждат устойчиви политики за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата.

Реализират се следните дейности по общини:
– Монтиране на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяем източник на сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Челопеч на стойност 407 352,00 лв.;
– Монтиране на „Зарядна станция за електромобили, захранена от фотоволтаична инсталация“ на територията на общесвен паркинг в община Челопеч на стойност 78 600,00 лв.;
– Монтиране на фотоволтаични инсталации за производство на електрическа енергия от възобновяем източник за нуждите на сградата на Младежки център – Копривщица на стойност 29 472 лв.;
– Инсталиране на соларни системи за топла вода за нуждите на ДГ „Дора Габе“ (14 042,40 лв.) и ОУ „Георги Бенковски“ (10 062,60 лв.) в село Мирково;
– Пилотно въвеждане на домашно компостиране на биоразградими отпадъци в 250 домакинства на територията на община Златица на стойност 31 500,00 лв.

По проекта ще бъде извършена и оценка на съществуващите планове за интегрирано развитие на общините и разработване на планове за смекчаване и адаптация към изменението на климата.

Предстои да бъдат изпълнени и дейности в посока повишаване на компетентността, уменията и експертизата на общинско ниво в областта за планиране на мерки за смекчаване и адаптиране към климатичните промени, като ще се проведе обучение на общински служители с лектори от Норвегия и България, имащи необходимия опит и експертиза в тази област.

Предстои да бъде направен и обмен на опит и добри практики от Норвегия в областта на адаптация към изменението на климата, като представители на четирите общини ще пътуват до Норвегия, за да се запознаят на място с възможностите за адаптация и внедрените мерки за намаляване на въглеродния отпечатък върху природата от страна на хората и техните дейности.

Срокът за изпълнение на проекта е 22 месеца и се очаква той да завърши в началото на 2024 г.