В Челопеч не подкрепиха предложението, предмет на референдума

Вчера в Челопеч се проведе Местен референдум, на който гласуваха 798 души от 1249 имащи право на глас – активност над 60% при изискуеми по закон, за да бъде референдума валиден – 40%.

Cropped image of businessman inserting ballot in box on desk against black background

360 от участвалите в Местният референдум гласоподаватели са подкрепили Община Челопеч да учреди по реда на чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката възмездно право на строеж в полза на „Дистрибютед пауър 2“ ООД, ЕИК 207166553 и „Нели Фешън 2011“ ЕООД, ЕИК 201737714 върху имоти – общинска собственост, намиращи се в землището на Община Челопеч, местности „Челопешка баба“, „Мургана“, „Попова Чучурке“, „Челопешка мандра“, „Стара планина“, „Заногата“ и „Русолица“ за изграждането на площадкови енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и прилежащата им инфраструктура?“.

422 са гласували с „НЕ“, изразявайки отрицателната си позиция за учредяване право на страеж на двете фирми, внесли своите инвестиционни предложения, описани във въпроса за референдум.

467 имащи право на глас, не се включиха в гласуването, което прави броя на негласувалите по-голям от тези, гласували с „Не“, или с „Да“!

Предвид горепосоченото ОИК – Челопеч с 10 гласа „ЗА“  (София Иванова-Кирилова, Нели Събева, Елена Лукова-Питекова, Златан Павлов, Венета Иванова, Цветина Стойнова, Ванина Торолова, Ивалина Фотева, Нели Петрова и Пека Кръстева) („ПРОТИВ” – няма) РЕШИ: ОБЯВЯВА ЗА НЕПРИЕТО предложението, предмет на произведения на 18.06.2023 г. местен референдум  в Община Челопеч с въпрос: „Подкрепяте ли Община Челопеч да учреди по реда на чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката възмездно право на строеж в полза на „Дистрибютед пауър 2“ ООД, ЕИК 207166553 и „Нели Фешън 2011“ ЕООД, ЕИК 201737714 върху имоти – общинска собственост, намиращи се в землището на Община Челопеч, местности „Челопешка баба“, „Мургана“, „Попова Чучурке“, „Челопешка мандра“, „Стара планина“, „Заногата“ и „Русолица“ за изграждането на площадкови енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и прилежащата им инфраструктура?“

Решението може да се обжалва по реда на чл. 42. (1) от Закона за  прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – „Законността на резултатите от местен референдум може да се оспори от лицата по чл. 27, ал. 1, 2 и 3 или от съответния областен управител в 7-дневен срок от обявяването на резултатите от общинската избирателна комисия пред съответния административен съд, който се произнася в 14-дневен срок.

Източник: ОИК-Челопеч