В Пирдоп ще представят проект „Бъдеще за децата на Община Пирдоп“

На 29.11.2023 г. от 10.30 ч. в Ритуалната зала на Община Пирдоп в НЧ „Напредък 1869“ ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „Бъдеще за децата на Община Пирдоп“, насочен към насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите.

Проектът се изпълнява съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.003-0100-C01,  по Процедура BG05SFPR002-2.003 “Бъдеще за децата“, финансиран от Европейския социален фонд „Плюс“, чрез Програма на човешките ресурси 2021-2027, в изпълнение на Приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“ със специфичнични цели:

Цел 2 – „Насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите“

Цел 3: „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“.

На пресконференцията ще  бъде представена информация относно предвидените цели и дейности в проектното предложение, както и запознаване на населението с услугите, от които могат да се възползват съгласно заложените целеви групи в специфичните цели на проекта.

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 “Бъдеще за децата“Административен договор BG05SFPR002-2.003-0100-C01 „Бъдеще за децата на Община Пирдоп“ Финансиран от Европейския социален фонд „Плюс“ чрез Програма на човешките ресурси 2021-2027.

Източник: Община Пирдоп