В неделя пазар в Златица НЯМА ДА ИМА!

На 6-ти април здравният министър Ананиев издаде заповед за работата на кооперативните и фермерски пазари, за обработването на земеделските площи, за непрекъснатост на дейностите по отглеждане на селскостопански животни и производство на фуражи. На база на тази заповед, която засяга действията на общините, на чиято територия функционират кооперативни и фермерски пазари, инж. Стоян Генов – кмет на Община Златица свика заседание на златишкия кризисен щаб, на който той е председател, за да вземе отношение по заповедта и дискутира е ли е възможно провеждането на златишкия неделен пазар. Да се чудиш кому бе нужно това мероприятие, след като на територията на Община Златица, разбирай в град Златица и селата Карлиево, Петрич и Църквище и преди извънредното положение и по него време, не е имало функциониращ регламентиран кооперативен пазар нито фермерски такъв. А заповедта касае само и единствено този вид пазари!

Единственото, което на практика се случи е, че се събраха членовете на златишкия щаб в читалището, за да си побъбрят и вземат единственото възможно решение, което е валидно и без да се събират, че в неделя в Златица пазар НЯМА ДА ИМА и НЕ МОЖЕ ДА ИМА. И то по очевадни причини.

Всички в Средногорието са наясно, че златишкият неделен пазар нито е кооперативен, нито е фермерски, нито е регламентиран като някакъв изобщо, сиреч си се провежда незаконно от години. И неминуемо възниква въпросът: Що се правят тези излишни сбирки, от които не произлиза нищо при положение, че предварително е от ясно по ясно какво е единственото възможно решение? Отговорите са най-разнообразни:
– За да се отчита някаква фиктивна дейност, за която не се знае дали членовете на щаба следва да получат някакво възнаграждение?
– Защото някой не е вникнал в издадената от министъра заповед да не се правят излишни сбирки на много хора на едно място в извънредно положение, каквито препоръчително се правят само при възникнала неотложност, а в случая такава няма?
– За да се пусне някаква информация, че нещо все пак се прави и в Община Златица и тя не е изпаднала в летаргия и нищоправене?
– За да се демонстрират видове и цветове предпазни маски?
– За да покажат пред медиите, че знаят що трябва да върши един кризисен щаб в условия на пандемия, да не си кажат гражданите, че никакви ги няма от 13-ти март?
– Други подобни!

Уважаеми г-н председател на общински кризисен щаб – Златица, Уважаеми членове на същия, жителите на общината очакват от всички вас да действате отговорно, адекватно  и своевременно в условията на пандемия, да предприемате мерки и действия, адекватни на ситуацията, а не да се събирате на раздумки, от които нищо продуктивно не може да произлезе предвид факта, че издадената заповед не засяга по никакъв начин Община Златица. То е като да се съберете и да вземете решение дали да отворите или затворите летището, дето го няма в Златица.

За пояснение на онези, на които златишкия неделен пазар им липсва и не могат да си обяснят защо кмета и щаба забраняват същия да се провежда. Златишкият неделен пазар не е кооперативен и не е фермерски, което означава, че на него не се предлага продукция от местни производители – най-вече плодове и зеленчуци.

Златишкият неделен пазар и преди извънредното положение не е отговарял на изискванията за такъв, но от общината не са се напрягали ни да го узаконят, ни да го регламентират по някакъв начин. Единственото, което правят е да събират такси от пазарджиите и да почистват мърсотията след тях, забравяйки да почистят коритото на реката, където същите си изхвърлят боклуците. А таксата смет и депонирането на отпадъците плащаме всички ние – данъкоплатците от Златица.

Златишкият неделен пазар отдавна трябваше да бъде затворен, а общината глобена, че позволява неговото провеждане във вида, в който се прави – без касови апарати, без издаване на касови бележки, без спазване на елементарни хигиенни условия, без осигурени тоалетни за пазарджии и клиенти и т.н.

Заповедта на здравния министър гласи:
1. Всяка община да създаде организация за функционирането на кооперативните и фермерски пазари, като се отчете конкретната специфика като разположение, капацитет и брой на участващи производители за директни доставки на малки количества суровини и храни до краен потребител.
2. Въз основа на анализа по т. 1 и с цел опазване на всички участници във веригата от продавач до купувач могат да се прилагат допълнително следните практики:

– Разширяване площта на фермерските пазари и поставяне на информационни табели за спазване на мерките;
– Въвеждане на заграждания, с цел предотвратяване струпването на хора и определяне на задължително еднопосочно движение в рамките на пазара;
– Осигуряване на персонал, който да предоставя и осигурява контролиран достъп на клиенти;
– Предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им;
– Спазване на дистанция от минимум 2 м. между продавачите, предлагащи продукция и между клиентите;
– Ползване на предпазни средства от продавачи и потребители; 
– Спазване на лична хигиена и дезинфекция.
3. Да се даде възможност за достъп на стопаните до обработваемите земеделски площи.  Да се даде достъп на земеделските производители за реализация на пазара, на произведената от тях продукция (зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал и друга готова продукция) при спазване на всички изисквания, целящи намаляване на риска от COVID-19.

4. За осигуряване непрекъснатост на дейностите по отглеждане на селскостопанските животни, по преработката на суровини и производство на фуражи, при налагане на карантина на контактните здрави лица, работещи в животновъдните ферми, преработвателните предприятия, същите могат да продължат работа с нарочно предписание, като могат да напускат дома си с цел придвижване до работното място, което гарантират с лично подписана декларация, като работодателят осигурява условия на работа, които не застрашават околните лица. Задължително е спазването на всички изисквания за лична хигиена, използване на лични предпазни средства и дезинфекция.

4. Да се преустановят или отменят всички допълнителни ограничения, въведени от органи на местната власт, които не са в съответствие със Закона за здравето и със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

5. Заповедта да се съобщи на областните управители и кметовете за изпълнение, както и на МВР,  директорите на регионалните здравни инспекции и областните дирекции по безопасност на храните за осъществяване на контрол по изпълнението.

В Златица явно нищоправенето ще продължи… Събраха се и установиха, че в случая от тях нищо не зависи, но за сметка на това съставиха и протокол с констатираното. А за този един час можеха да обсъдят редица други мерки като снабдяване на нуждаещите се златичани с храна и медикаменти, подпомагането на нуждаещите се за попълване на декларации, документи и други, които да им послужат пред НАП, МЗ, НОИ, НЗОК и т.н.; адекватно дезинфекциране на терени, където се наблюдава струпване на повече хора; раздаване на маски; дарителски кампании, в които да се включат и лично; доброволческа кампания и т.н., и т.н.

Г-н Кмете Генов, кога официално ще публикувате разрешителните за провеждането в Златица на неделен пазар, за да стане ясно доколко същия се провежда законно и доколно не? Разбира се, в едно с придружаващи документи, издадени по надлежния ред от съответните институции – РДНСК и т.н. Очакваме да го направите с нетърпение в най-кратки срокове, за да не оставят гражданите в неведение защо, аджеба, не могат да се наслаждават на любимия си златишки балха-пазар и да си обменят ежеседмично информация, да похапват кебапчета и да си хвърлят боклуците свободно в реката и по улиците, без никой да ги глобява за това? За да стане ясно защо нито един от търговците не издава касови бележки и пикае по градинките и във входовете на близките блокове? И да ни представите сметката колко ни струва удоволствието по отношение на такса битови отпадъци?