В Златица се проведе информационна среща за разработване на Стратегия на МИГ „Чавдар, Златица, Мирково и Челопеч“

Информационната кампания във връзка с разработване на стратегия за ВОМР за периода 2023 – 2027 г. на Местната инициативна група „Чавдар, Златица, Мирково и Челопеч“ стартира с информационна среща в Златица на тема: „Процес на разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода 2023 – 2027 година”.

На срещата присъстваха представители на ОбА-Златица, на местните училища и детска градина, НПО, бизнес и граждани. Тя бе открита от инж. Стоян Генов – председател на МИГ „Чавдар, Златица, Мирково и Челопеч“, който разясни основната цел на изпълнявания договор № РД-50-150/04.05.2023 г. за предоставяне на финансова помощ по проект „Подготовка на СНЦ „Местна инициативна група – Чавдар, Златица, Мирково и Челопеч“ за програмен период 2023 – 2027 година“.

Инж. Стоян Генов поясни, че: „Основната цел на проекта е подготовката СНЦ „Местна инициативна група – Чавдар, Златица, Мирково и Челопеч“ за програмен период 2023 – 2027 година и
разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие. С разработената по проекта Стратегия, нашата МИГ ще кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от програмите, осигуряващи финансиране на подхода ВОМР.

В изпълнението на проекта сме планирани дейности за популяризиране на процеса на разработване на стратегия
за ВОМР за периода 2023 – 2027 г., включително провеждане на информационна кампания за възможностите за финансиране на проекти и насърчаване на местната общност за активно
включване в процеса на разработването ѝ, както и обучения на местни лидери и заинтересовани страни за изграждане на капацитет за прилагане на разработваната СВОМР“.

Консултантите по проекта представиха кратка презентация относно финансовите механизми на ЕС и програмите, от които ще бъдат финансирани бъдещите проекти на МИГ „Чавдар, Златица, Мирково и Челопеч“, съобразно потребностите на бенефициентите.

Основните приоритети пред подхода ВОМВР за периода 2023-2027 г. са насочени към подобряване условията на живот на териториите на местните общности и създаване на динамична жизнена среда, както и към подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес, както и на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията, като основа за териториално развитие.

Сред специфичните цели за местно развитие е и подкрепата за териториалната идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер.

Общата стойност на изпълняваният от Сдружение „Местна инициативна група – Чавдар, Златица, Мирково и Челопеч“ проект е 48 235,00 лева, от които европейско съфинансиране 43 411,50 лева (ЕЗФРСР) и национално съфинансиране 4 823,50 лв. Началото на изпълнението на проекта е 04.05.2023 г., а крайният срок за неговото приключване е 04.11.2023 г.