В Златица на 13-ти септември публично ще обсъждат отчет за изпълнението на Бюджет 2020

На 30-ти август 2021 г. ОбС-Златица е публикувал Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Златица за 2020 г. Поканата е на основание чл. 14 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Златица.

Приканва се местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината на публичното обсъждане на изпълнението на бюджета на община Златица за 2020г., което ще се проведе на 13 септември 2021 г. (понеделник) от 17:00 часа в салон на НЧ „Христо Смирненски 1889“, находящ се на първия етаж.

Материалите по публичното обсъждане са публикувани на интернет страницата на Община Златица: Годишен отчет за изпълнението на бюджета

Мнения, препоръки, становища и въпроси по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета можете да направите писмено в деловодството на общината – Гише №1 или на електронен адрес: ob_zlatitsa@mail.bg; obshtinski_savet_zlatitsa@abv.bg, не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане (09.09.2021 г.).

Не става ясно как провеждането на това публично мероприятие кореспондира с издадената от кмета Заповед № 399 от 01.09.2021 г., с която предвид въведените мерки за ограничаване пандемията от Covid-19, се забраняват ВСИЧКИ масови мероприятия?