В Златица забраниха пашата в горски територии. Контрол няма!

Със Заповед № 68 / 23.02.2021 г. на кмета на община Златица инж. Стоян Генов на територията на общината се забранява:
– пашата в горски територии на селскостопански животни без пастир;
– пашата в поройните и ерозирали територии, дендрариумите, одобрените и регистрирани източници за производство на горски репродуктивни материали и в горските разсадници;

– пашата в горските култури и младите насаждения от семенен произход и в издънковите насаждения, докато достигнат височина 3м.;
– пашата в горски територии, в които е започнало или е възможно естественото им възобновяване;
– нощна паша в горските територии.

В Заповедта са конкретизирани подотдели, съгласно ГСП 2020 г. като са включени такива общинска собственост и държавна собственост на ТП ДСГ Пирдоп. Не става ясно дали ГСП 2020 г. е официално приет или е в чернови вид. Заповедта касае масово изсечени отдели и подотдели, които от ОЗ „Гора“ – Златица чакат сами да се възобновят, за да могат за пореден път да бъдат ползвани за добив на дървесина и генерирани не приходи за заплати и разходи за издръжка на звеното.

Доколко се спазва заповедта може да се прецени от сигналите и снимките, които публикуват гражданите, пътуващи от Златица за Панагюрище, където всеки ден има коне и крави върху пътя – предпоставка за пътни инциденти, понякога с фатален край. Заповедта е налична – контрол няма!