Важно напомняне от Сметната палата за участниците в „Местни избори 2023“

Всички желаещи да участват в „Местни избори 2023“, в това число партии, коалиции и инициативни комитети, трябва да подадат информация до Сметната палата след регистрацията за изборите.

Сметната палата напомня на участниците в „Местни избори 2023“ на 29 октомври 2023 г., че могат да получат своите удостоверения от Сметната палата, като съгласно чл. 37 от Закона за политическите партии Сметната палата издава удостоверения за представените и/или непредставените в срок годишни финансови отчети на политическите партии за последните три години, а за новорегистрираните партии – от датата на съдебната им регистрация. Удостоверението се представя от политическата партия пред ЦИК при регистриране за участие в „Местни избори 2023“.

След като се регистрират, участниците в изборите за общински съветници и за кметове, кметове на кметства – партии, коалиции (коалиции от партии и местни коалиции) и инициативни комитети, трябва да изпратят в Сметната палата с писмо по образец следната информация и документи:

Партиите:

• удостоверения за регистрация на политическата партия за участие в изборите;

• документи за упълномощаване или делегиране на права и задължения на лица, различни от лицето, представляващо политическата партия.

Коалициите:

• удостоверения за регистрация на коалицията за участие в изборите;

• коалиционно споразумение за образуване на коалицията;

• информация (трите имена, ЕГН и адрес) за лицата, които представляват коалицията;

• информация за партията от състава на коалицията, която отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията във връзка с предизборната кампания;

• документи за упълномощаване или делегиране на права и задължения на лица, различни от лицата, представляващи коалицията и/или съставляващите я партии.

Инициативните комитети:

• решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

• удостоверение за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите;

• документи за упълномощаване или делегиране на права и задължения на лица, различни от лицето, представляващо инициативния комитет.

Всички участници в изборите – партии, коалиции и инициативни комитети, трябва да предоставят също:

• информация за телефон, мобилен телефон, адрес и e-mail на лицето/лицата за контакти със Сметната палата;

• информация за промяна на лицето/лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност, свързани с предизборната кампания, представена в тридневен срок от извършване на промяната.

Образците на писма и заявления за подаване на информация до Сметната палата от партиите, коалициите и инициативните комитети след регистрация за изборите могат да бъдат намерени на интернет страницата на Сметната палата на следния адрес:

https://www.bulnao.government.bg/bg/kontrol-izbori/podavane-na-informaciq-za-edinniq-registyr-po-izborniq-kodeks/sled-registraciya-za-izborite/obrazci-na-pisma-za-podavane-na-informaciya-sled-registraciya-za-izbori/

Информационна брошура на Сметната палата в помощ на участниците в изборите може да намерите на адрес:

https://www.bulnao.government.bg/media/documents/Broshura_Elections_local_2023_last.pdf

Източник: Сметна палата