Библиотеки в Средногорието със защитени проекти за закупуване на книги

Министерството на културата обяви резултатите от проведената Втора конкурсна сесия по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“. Сред одобрените за финансова подкрепа са библиотеките към читалищата в Златица, Мирково, Антон, Буново, Челопеч и Смолско. Спечелените финансови средства са както следва:

НЧ „Христо Смирненски-1889“ – гр. Златица – 4703,55 лв.
НЧ „Христо Ботев-1925“ – с. Антон – 1214,55 лв.
НЧ „Труд и постоянство-1901“ – с. Челопеч – 1213,99 лв.
НЧ „Светлина-1905“ – с. Буново – 1212,79 лв.
НЧ „Христо Ботев-1884“ – с. Мирково – 1150,35 лв.
НЧ „Отец Паисий-1901“ – с. Смолско – 683,32 лв.

Сред неодобрените за финансиране средногорски читалища са:
НЧ „Напредък-1869“ – гр. Пирдоп – 4637,34 лв. (чл. 5 (1) т. 2);
НЧ „Надежда-1900“ – с. Чавдар – 1497,67 лв. (чл. 5 (1) т. 2).

Проектни предложения не са внесли или не са допуснати до участие от читалищата в с. Карлиево, с. Петрич, с. Църквище, с. Душанци, с. Каменица.

Библиотеките /изпълнители/, одобрени за  финансова подкрепа по програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност”, при представянето на финансовия отчет и отчета за изпълнението на дейностите по проекта, съгласно условията и срока на сключените договори, следва да представят и актуализиран Списък  на изданията – Приложение № 2 от Правилата за реализиране на проекти за финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност”, утвърдени със заповед № РД 09-395/02.07.2020 г. на министъра на културата.

Списъкът на изданията следва да е съобразен с размера на предоставената финансова подкрепа по проекта и при спазване на чл. 8, ал. 2 и чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Правилата за реализиране на проекти за финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност”, утвърдени със заповед № РД 09-395/02.07.2020 г. на министъра на културата.

При необходимост от замяна на заглавия Списъкът на изданията следва да бъде актуализиран съгласно условията на чл. 19, ал. 3 от Правилата за реализиране на проекти за финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност”, утвърдени със заповед № РД 09-395/02.07.2020 г.на министъра на културата.

Източник: Министерство на културата