БАБХ публикува официална справка за всички регистрирани животни

Официалната справка за всички регистрирани животни, към 1 февруари на текущата година (2023-та), в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните, е публикувана на интернет страницата на БАБХ.

Справката е достъпна на интернет страницата на БАБХ в рубрика: „За бизнеса“, подрубрика: „За земеделските производители“, подрубрика: „Справка по чл. 37м ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи“: https://bfsa.egov.bg/wps/portal/bfsa-web/home/bfsa.for.business/document.speciments.for.famers/reference-37-3

В рубриката са публикувани всички официални справки от 2016 г. до 2023 г. Към данните за брой животни към 01.02.2023 г. е публикувана и Заповед РД-11/13.02.2023 г. за утвърждаване на официалната справка.

В справката към 01.02.2023 г. са публикувани отделните справки за пасищни животни в животновъдни обекти за целогодишно пасищно отглеждане. Следва да се обърне внимание, че при проверките по реда на ЗСПЗЗ се съблюдава определението за животновъден обект по смисъла на § 2в, т. 2 от Допълнителните разпоредби на закона: „Животновъден обект“ е обект, регистриран по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, в който постоянно се отглеждат пасищни селскостопански животни, с изключение на регистрирани обекти върху имоти с начин на трайно ползване пасища и мери“. При необходимост следва да се извършват допълнителни проверки за спазване на определението за животновъден обект.

Източник: НСОРБ