„Аурубис“ с промяна във вида и количеството на съхраняваните опасни вещества

На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) „Аурубис България“ обявява открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1-3 за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС заради газификацията на промишлената площадка и промяна във вида и количеството на опасните вещества, които се съхраняват на територията на завода.

Обявата е в съответствие с изискването на чл. 966 от ЗООС и задължението за провеждане на консултации съобразно Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии. Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 1 (един) месец, всеки работен ден в периода от 10.09.2021 г. до 10.10.2021 г.,на интернет страницата на ИАОС – http://eea.government.bg/bg/r-r.

От внесените документи става ясно, че промяната във вида и количеството на опасните вещества и тяхната класификация е потвърдена с писмо на ИАОС, изх. № УК-1538 от 27.05.2021 г., за което златишката общественост не е надлежно информирана от кмета и ОбА-Златица. Класификацията на инвестиционното предложение за газификация на промишлената площадка на „Аурубис България“ АД е потвърдена с писмо на ИАОС, изх. № УК-1416/15.06.2020 г.

С писмо вх. №5492-6107/13.05.2020г. на РИОСВ-София е подадено актуализирано уведомление за класификация на „Аурубис България“ АД, изготвено на основание чл.103, ал.5 от ЗООС във връзка с инвестиционно предложение за Газификация на промишлената площадка на „Аурубис България“ АД. С писмо вх. №УК-12998/16.04.2021г. на ИАОС е подадено актуализирано уведомление за класификация на „Аурубис България“ АД, изготвено на основание чл.103, ал.5 от ЗООС във връзка с промяна във вида и количеството на опасните вещества от Приложение №3 на ЗООС.

От внесената документация става ясна и още една пропусната случайно или не подробност, с която местната общественост не е запозната до този момент, а именно – увеличаването на общия капацитет на депото за фаялитов отпадък от 9 472 856 тона на 29 232 856 тона, което е съществено увеличение, което неминуемо се отразява не само на околната среда, но и на гражданите и работещите на територията на завода. По какъв начин предвиждането на това мащабно разширение е съгласувано с гражданите, остава загадка. Тихомълком е актуализирано Комплексното разрешително с Решение № 57-Н3-И0-А3/2020 г., за което кмета на Община Златица инж. Стоян Генов не е сметнал за необходимо да информира жителите – нито чрез интернет-съобщение, нито на сесия на ОбС-Златица, нито по време на някоя от любимите му церемонии по поднасяне на цветя, венци и пушкане с пушки, които обикновено се случват в тесен, почти семеен кръг и без предварителна разгласа.

Резонно, следва да бъде зададен тревожния въпрос как и по какъв начин кмета инж. Стоян Генов защитава правата и интересите на златишките жители и дали спазва положената клетва, че във всичките си действия ще се ръководи именно от тези права и интереси, а не от нечии твърде лични.

Доколко могат гражданите да бъдат спокойни за своята безопасност и своето здраве при положение, че продължава да бъде надграждано хвостохранилището, което се намира близо до домовете им????

По отношение на изграждането на газопроводното трасе до „Аурубис“ през общинска собственост – също няма яснота по какъв начин гражданите ще бъдат компенсирани, а община Златица ще бъде възприета не като безгласен придатък, а като партньор на мощната немска фирма, оперираща на златишка територия???? Още повече, че стана пределно ясно, че под паравана на битова газификация на Златица и Пирдоп, с обществени средства се газифицира частната фирма и до домовете на златичани и пирдопчани скоро газ няма да потече.