„АУРУБИС“ СМЯТА ДА СЕ ОПТИМИЗИРА

Фирма „Аурубис България“ – Пирдоп е внесла инвестиционно предложение за Оптимизиране на охлаждането на пирометалургични шлаки. Обявата, касаеща намерението на фирмата е публикувана на сайта на Община Златица и е на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.).

Към обявата има приложена Информация, която за съжаление не е предоставена в електронен вариант на страницата на община Златица и интересуващото се засегнато население трябва да отиде най-вероятно до РИОСВ гр. София, за да получи тази допълнителна информация за намеренията на фирмата и последствията за гражданите от тяхното изпълнение, както е посочено в самата обява – Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Освободител ІІІ“, № 136, ет. 10, е-mail: riosv@riew-sofia.org

Какво ли е мнението и становището на ОбС-Златица по този въпрос? Гражданите биха могли да разберат, ако ОбС-Златица реши да обсъди инвестиционното предложение на „Аурубис България“ АД – Пирдоп на свое заседание. Обявата е публикувана в сайта на община златица на 09.10.2017 г., от което следва, че общинските съветници са имали достатъчно време да се запознаят с намерението и да го коментират на своето редовно заседание проведено през месец октомври, което не се случи. Очакваме това да стане, макар и с голямо закъснение, на заседанието през месец ноември, макар, че при това положение е твърде късно за внасяне на становище от страна на ОбС-Златица и община Златица относно влиянието върху здравето на хората и околната среда при изпълнение на отправеното от фирмата предложение.

На сайта на РИОСВ – София област не открихме информация относно инвестиционното намерение за Оптимизиране охлаждането на пирометалургични шлаки в местния завод.

http://www.riew-sofia.org/index.php?layout=edit&id=447